انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

 

 

What is the difference between the words ;

Can you? و Could you?  Would you?

چه تفاوتى ميان اين كلمات است؟

از كجا بدانيم كدام را در كجا و در چه موقعيتى استفاده كنيم ؟!

In terms of formality, 

از لحاظ رسمى بودن،

“Can you” 

Is the most casual one.

خودمانى ترين , "عاميانه ترين" ،

 

“Could you” 

Is more polite,

مواٌدبانه تر ، 

 

“Would you” 

Is the most formal and and polite. 

رسمى ترين و ماٌدبانه ترين هستند.

------------------------------------

بسته به شرايط ، موقعيت هايى كه در اونها قرار ميگيريد و ميزان رسمى بودن شخصى كه از او خواهشى داريد، يكى از اين كلمات رو انتخاب و استفاده ميكنيد.

 

There is no major difference in meaning between,

 

“Can you” and “Could you” 

 

Except that “Could you” is more polite. 

بين دو كلمه ذكر شده هيچ تفاوت بزرگى وجود نداره، غير از اينكه دومى كمى "ماٌدبانه تره " ! 

مثال براى اين دو،

 

Can you help me with my homework later? 

( Said to a friend or family member )

ميتونى بعداً كمكم كنى تكاليفم رو بنويسم ؟ ( تقاضا از يك دوست يا عضوى از خانواده " خودمونى " ) 

 

Could you tell me how to get to the train station from here?

( Said to a stranger on the street )

ميتونيد به من بگيد از اينجا چطور ميتونم به ايستگاه قطار برم ؟

( تقاضا از يك غريبه در خيابان " ماٌدبانه تر " ) " طبيعتاً"

 

However, there is a difference between ;

 

“Could you” and “Would you”. 

 

The words “Could you” 

( Focus on the ability to do something )

But the words “Would you” 

( Focus on the willingness to do something )

 

هرچند بين اين دو كلمه بالا يك تفاوتى وجود داره.

تمركز اولى بر "توانايى" انجام كاره.

( توانايى انجام كارى كه از طرف داريد خواهش ميكنيد براتون انجام بده ) 

 

و تمركز دومى روى ، "خواستن " انجام دادن يك كاريه.

( خواستن انجام دادن كارى كه از طرف مقابل ميخواهيد انجام بده"موافقت طرف" ) 

 

حالا اين مثالها رو دقت كنيد،

 

Could you please fix my car today ?

ميتونى ماشينم رو امروز تعمير كنى ؟

 

Would you lend me your car this weekend? 

ميتونى ( ما معمولاً ميگيم "لطف ميكنى" ) ماشينت رو اين آخر هفته بهم قرض بدى ؟

 

تمركز اولى بر " توانايى" تعمير ماشين بود.

تمركز دومى بر " خواستنِ " قرض دادن ماشين بود. ( كه معمولاً با would التماسى تر و خواهشى تر بيان ميشه )

 

People normally get confused with the words,

“Could you” and “Would you” but there is one example sentence which usually helps them to understand. 

واسه خيلى ها كلمات 

( Would you and Could you )

معمولاً گيج كننده هستند، اما يك مثال هست كه معمولاً باعث ميشه تو ذهنشون بمونه !!

 

If a man is asking someone to marry him, he would say:

اگر مردى از كسى بخواد كه همسرش بشه، بهش ميگه ،

Would you marry me?

با من ازدواج ميكنى ؟ ( موافقت )

 

But he would NEVER say:

اما هرگز نميگه،

Could you marry me?

ميتونى با من ازدواج كنى ؟ 

 

چون داره مثل قرض گرفتن ماشين " نظر موافق طرف " رو جلب ميكنه، نه سوال و خواهش در رابطه با يكى از "توانايى" هاى طرف كه از اون جهت كمك استفاده كنه !!