انگلیسی مثل آب خوردن

Both / Either,or / Neither,nor


-----------------------
همه شون به دوتا چیز یا آدم اشاره دارند
.
امـــــــــــــــــــاااااا....
.
Both :
معنی: هردو / هردوتا / هم این هم اون
و طبیعتا قبل از اسم جمع میاد
مثال چی میگه:
Both people and government
------------------
Either or
معنی: هم این هم اون
با اسم مفرد میاد
مثال چی میگه:
Either car or bike
------------------
Neither nor
معنی : نه این نه اون
مثال چی میگه:
Neither car nor bike
--------------------------------