انگلیسی مثل آب خوردن

All / Each / Every
.
All:
برای اشاره به نامهای |جمع| غیر قابل شمارش
Every , Each:
برای اشاره به اسم مفرد قابل شمارش
نکته:
بعضی وقتها مهم نیست که
Each یا Every
را بکار ببریم؛ اما
Each
را در مواردی بکار میبریم که بخواهیم در مورد 2 چیز صحبت کنیم
-------------------------------------------------------------
.
مثال:
Nowadays every person who can afford it has a car
این روزها هرکسی که میتونه از پسش بر بیاد یه ماشین داره.
.
Everyone needs clean air
هر کسی به هوای تمیز نیازمند است.
.
Some people are in favor of a congestion charge others are against it, Each side has some good arguments.
بعضی از مردم از هزینه تراکم حمایت میکنند؛ بعضی های دیگه مخالف آن اند؛ هر کدام از این دو دسته استدلالهای خوبی دارند.
.
Not all car journeys are necessary
همه ی مسافرتهای کوتاه ماشینی لازم نیستند.