انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بین و کاربرد و استفاده از  A few و A little و Few و Little در انگلیسی

تا جایی که تونستم ساده و شیوا گفتم و چقدر هم ساده و خوب توضیح دادم خداییش
هیجده دقیقه زمان برد
 A little= یه کمی
Little = کوچولو-کمی
---
A few= یه تعداد
Few=کم-معدود
.
We use a few and a little to talk about a small quantities
هر دو برای اشاره به کمیت اندک به کار میروند
.
هاااااااااااااا
حالا نکته کجاس؟
***
A few:
We use "a few" with countable nouns in questions and positive sentences .
در جملات و پرسشهای دارای بار مثبت برای اشاره به اسمهای قابل شمارش استفاده میشه
دقت کنید که گفتیم یه تعداد دیگه پس میشه قابل شمارش
مثال چی میگه:
I need a few apples.
Can I have a few tomatoes?
***
A little
We use a little with uncountable nouns in questions and positive sentences.
در جملات و پرسشهای دارای بار مثبت برای اشاره به اسمهای غیر قابل شمارش استفاده میشه
دقت کنید که گفتیم یه کمی دیگه پس میشه غیر قابل شمارش
مثال چی میگه:
-They want a little water
-I can give you a little coffee
-Can I Have a little butter?
***
Few / Little
تعدادی / کمی
دقیقا کاربردشون مثل توضیحات بالا در جملات و سوالاتی است که بار منفی دارند
مثال چی داریم؟
-Few people believe that cars should be banned in city.
-There was little change in number of people driving into the city