انگلیسی مثل آب خوردن

اشتباه در بیان ساعت
.
What time is it که یادتونه؟
.
اشتباه :
It's seven twenty o'clock
مثلا میخواد بگه ساعت 7:20 است.
-------------
درست :
It's seven twenty
ساعت 7:20 است.
---------------
نکته:
O’clock فقط زمانی بکار می رود 
که ساعت دقیقا 10 و یا 12 یا 7 یا 1 و یا هرچه رند باشد 
و دقیقه نداشته باشد.
--------