انگلیسی مثل آب خوردن

چه برسه به در انگلیسی

.

در پارسی غیر رسمی (معمولا)  چنین ساختاری داریم "چه برسه به"

در انگلیسی با استفاده از Even و Let alone  اینجوری بیان میکنیم:

.

Ali doesn't even know how to bounce a ball on his foot a couple times, let's not even talk about playing on the local soccer team.

علی بلد نیست دو تا روپایی بزنه چه برسه به بازی توی تیم فوتبال محله.

 

You can't even write two lines, much less a [whole] book.

تو حتی نمی‌تونی دو خط بدون غلط بنویسی، چه برسه به نوشتن یک کتاب.

 

We can't even go there by car, let alone on foot.

با ماشینم نمی‌تویم بریم اونجا چه برسه به پیاده.

 

I've still not even written one line much less an article.

یک خطم ننوشتم هنوز چه برسه به یک مقاله.

 

We don't even have an outstanding poetry critic let alone prize!

منتقد برجستهٔ شعر نداریم چه برسد به جایزه!

 

Addicts have no thought other than getting more drugs forget about thoughts of their country's freedom

افراد معتاد فکری بجز فراهم کردن مواد نداره چه برسه به اینکه به فکر ازادی کشورشان باشن.

 

It has become difficult for me to breathe let alone write!

نفس کشیدن هم برام سخت شده چه برسه به نوشتن!

 

Oh God, with such fanatical brothers, do you think I even dare look at anyone in the street let alone answer this letter or start some relationship?

خدایا با این برادرهای متعصب مگه من جرئت دارم به کسی توی خیابون نیگاه کنم چه برسه به جواب دادن این نامه و شروع ارتباطی.

 

Even those whose mother tongue was English were not able to express it properly, let alone me.

حتی  آنهایی که زبان مادرشان انگلیسی بود نتوانستند مطلب را خوب ادا کنند تا چه برسه به من

 

Do I have a dollar? I don't even have a dime, let alone a dollar.

من یه دلار دارم؟ من حتی یه 10سنتی هم ندارم چه برسه به دلار.

 

I don't have enough money for a new car, let alone a luxury sedan.

من پول برای یه ماشین جدید ندارم، چه برسه به یه ماشین سدان شیک