انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بين Good و Well

كي، كدوم رو، كجا استفاده كنيم:


Good :

صفت است و براي توصيف افراد و چيزها و جاها استفاده ميشه و توجه كنيد كه فعل نيست.

مثالز درست :
"Sam is a good boy."

"They live in a good house."

"This is not a good place live in."

مثالز اشتباه:

"Sam behaves good."

"They eat good."

"She sings really good."

 

Well :

يك قيد است و براي توصيف يك عمل و فعاليت به كار ميره:

"Sam behaves well."

"They eat well."

"She sings really well."