انگلیسی مثل آب خوردن

ضمایر انعکاسی Reflexive Pronouns

که عبارتند از:
myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves and itself

می دونید کجا کاربرد دارن؟

1. برای تاکید بعد از یه اسم یا ضمیر استفاده میشن:

* I myself baked the cake.
خودم کیکو درست کردم.

*Sara herself said it.
خود سارا اینو گفت.

این ضمایر انعکاسی روی این تاکید می کنه که خود من یا خود سارا و نه هیچ کس دیگه.

2. در صورتی که فاعل و مفعول جمله یکی باشه:

* I see myself in the mirror.
من خودمو توی آینه می بینم.

* He talks to himself.
او با خودش حرف می زنه.

در صورتی که فاعل و مفعول یکی نباشه از این ضمایر استفاده نمیشه:
I see you in the mirror.
من شمارو توی عکس می بینم.

و اما
3. به همراهی by
و به معنی به تنهایی و بدون کمک کسی

* She lives by herself.
او تنها زندگی می کنه.

* I painted the walls by myself.
خودم تنهایی دیوارارو رنگ زدم.