انگلیسی مثل آب خوردن

جملات شرطي Conditionals

و ديگري قسمت جواب يا نتيجه (if clause) يك جملة شرطي از دو قسمت تشكيل مي شود يكي قسمت شرط

:بدين صورت (main clause) يا جزاء

if + قسمت جزاء شرط ، قسمت شرط

مي توان قسمت جواب را ابتدا و بعد قسمت شرط را بيان كرد يا نوشت در آن صورت احتياج به علامت كاما (و) وسط دو بند نيست.

قسمت جزاء + if + قسمت شرط

جمله هاي شرطي انگليسي به دو دستة واقعي و غيرواقعي تقسيم مي شوند كه دراينجا مورد بحث ما جملات شرطي غيرواقعي هستند.

شرطي هاي غيرواقعي سه نوع دارند. زيرا هر يك از آنها مربوط به يكي از زمانهاي آينده، حال و يا گذشته هستند

بدين شرح:

1- شرطي نوع اول: مربوط به زمان آينده است.

if +(قسمت جزاء+قسمت شرط (حال ساده

If Helen has money, she can buy the car.

اگر هلن پولي داشته باشد. او ميتواند ماشين رو بخرد.

.گويند (Possible) چون در اين نوع شرطي امكان انجام كار وجود دارد به آن


2- شرطي نوع دوم: مربوط به زمان حال است.

if +(قسمت جزاء(مصدر ساده+مشتقات) ، قسمت شرط (گذشته ساده


If Helen had money now, she could buy the car.

اگر هلن الان پول داشت مي تونست ماشين را بخرد.

چون در اين نوع شرطي گوينده تصور انجام كاري ر ا در زمان حال مي كند كه تحقق پيدا نمي كند به اين نوع

.گويند (imaginary) شرطي

3- شرطي نوع سوم: مربوط به زمان گذشته است.

if + (have+p.p)قسمت شرط+(have+p.p+قسمت جزاء(مشتقات

If Hellen had had money, she could have bought the book yesterday.

اگر هلن ديروز پول داشت ميتوانست كتاب را بخرد.

چون در اين نوع شرطي گوينده، شرطي را مطرح مي كند كه در گذشته تحقق نيافته و گذشته را نميتوان بازگرداند به اين نوع شرطي غيرممكن يا گذشتة غيرواقعي گويند. (impossible)

تعيين نوع شرطي دوم و سوم

براي تعيين شرطي نوع دوم و سوم يا احتياج به قيد زمان است مثلا:

1 اگر امروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم.

If I had money today, I would buy this book.

2 اگر ديروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم.

If I had money yesterday , I would have bought this car.

اگر قيد زمان در جملة شرطي بكار نرف ته باشد براي تعيين نوع دوم و سوم احتياج به جملة نشانه است بدين

صورت كه اگر جملة نشانه زمان حال باشد شرطي بعد از آن نوع دوم است مثلا:

she doesn't try if she tried , she would succeed.

و اگر جملة نشانه، گذشته باشد شرطي بعد از آن نوع سوم است مثلا:

She didn't try, if she had tried , she would have succeeded.