انگلیسی مثل آب خوردن

ترجمه از در زبان انگلیسی

از) : ازِ جزء به كل است و با اعداد همراه است. ) of -1
One of the students
Five of the chairs
Ten of the cars

از تفكيك و جدايي و با مكان و زمان به كار مي رود مثل : : from -2
Take the knife from the child.
Take the book from the desk.
I work here from morning to / till night.
I walk from here to/till my house.
from here to my house is 2 kilometers.
to be from  به معني اهل جايي بودن
to come from  به معني اهل جايي بودن

يعني از داخل محيطي به خارج محيطي. مثال: : out of -3
I go out of the class.
I pulled him out of the pool.
out of sight , out of mind . از دل برود هر آنچه از ديده برفت
my car is out of order . ماشينم خراب است
out of the work . بيكار بودن
out of the practice . تمرين نداشتن


يعني از ميان و يا از وسط و بين . : through -4

اين رودخانه از وسط اين روستا مي گذرد.
The river passes through this village.
من ميتونم ببينم از وسط شيشه.
I can see through the glass.
از ميان لوله نگاه نكن.
Don’t look through the pipe.
آب مي گذرد از ميان لوله.
The water passes through the pipe.
در صفات يك بخشي و بعد er از برتري و مقايسه است و يا تفضيلي در انگليسي بعد از علامت : than -5
در صفات چند بخشي به كار مي رود . more از
old → elder → eldest ( ( پير، پيرتر، پيرترين
old → older → oldest
beautiful → more beautiful → the most beautiful ( (قشنگ، قشنگ تر، قشنگ ترين
My brother is older than me.

چون كه – زيرا كه – از آنجايي كه – به اين دليل كه . : since -6

Since you are my friend I want to help you.
از آنجايي كه تو دوست من هستي من مي خواهم به تو كمك كنم .
Since he is a good worker, I want to employ him.
از آنجايي كه او كارگر خوبي است من مي خواهم او را استخدام كنم .

به معني از كجا- چطوري به صورت استفهامي در اول جمله به كار مي رود . : how -7
How do you know my name?
How do you know my address?
How do you know my telephone number?

از جايي خريدن . to buy : at -8
از كسي خريدن . to buy :from
I bought the book from Ali.
I bought the book from my father.
I bought the book from my teacher.
I bought the bread at the baker’s.
I buy the meat at the butcher’s