انگلیسی مثل آب خوردن

سوالات ضميمه ( تأكيدي – كوتاه )

 

گاهي در انگليسي براي تأكيد يا تعجب در آخر جملات خبري از يك عبارت سوالي كه شامل ضــــمير فاعلي و فعل كمكي مي باشد استفاده مي شود .

براي ساختن اينگونه از سوالات كه به سوالات ضميمه ، تأكيدي يا كوتاه معروف هستند ، نكات زير را در نظر مي گيريم .

1-     سوال ضميمه از نظر مثبت يا منفي بودن ، عكس جمله اصلي مي باشد يعني اگر جمله ي اصلــــي مثبت باشد ، سوال ضميمه منفي خواهد بود و چنانچه جمله ي اصلي منفي باشد ، سوال ضميـــمه

    مي بايست بشكل مثبت بكار رود .

?ضمير فاعلي + فعل كمكي منفي , جمله ي خبري مثبت

?ضمير فاعلي + فعل كمكي مثبت , جمله ي خبري منفي

He is a student , isn't he ?

He is not a student , is he ?

 

2-در سوال ضميمه هميشه بعد از فعل كمكي از ضمير فاعلي استفاده ميشود بدين صورت كه چنانچه در جمله اصلي فاعل بشكل اسم يا عبارت اسمي آمده باشد ، در سوال ضميمه از ضمير فاعلي مشابـه آن استفاده مي شود .

Mina was playing well , wasn't she ?

My brothers aren’t at school , are they ?

 

3-در سوالات ضميمه چنانچه بخواهيم فعل كمكي را بشكل منفي بكار بريم ، آنرا مي بايست بشـــكل مخفف بكار برد .

Reza will go to Isfahan , won't he ?

They were watching TV , weren't they ?

 

4-چنانچه جمله ي اصلي فعل كمكي داشته باشد از همان فعل كمكي در سوال ضميمه استفاده مــــي شود ولي چنانچه جمله فاقد فعل كمكي باشد در اينحالت از يكي از مشتقات do متناسب با فعل اصلـي  در سوال ضميمه استفاده مي شود بدين صورت كه اگر فعل اصلي گذشته باشد از did واگر فعـــــل اصلي s يا es داشته باشد از does و  اگر فعل بشكل ساده باشد از do استفاده مي شود .

I listen to the teacher , don’t I ?

We don't wash the car , do we ?

Ali swims in the river , doesn’t he ?

She doesn’t speak English , does she ?

His father opened his store at 8 , didn’t he ?

He didn’t clean the store , did he ?

 

5-جمله ي اصلي و سوال ضميمه بوسيله كاما از يكديگر جدا مي شوند .

6-چنانچه در جمله ي مثبت از I am استفاده شده باشددر سوال ضميمه از aren’t I استفاده ميشود.

I am a good student , aren't I ?