انگلیسی مثل آب خوردن

فرق visit,see,meet

See برای زمانی است که عمل دیدن بر اساس میل و اراده ی فاعل نیست .

Visit برای زمانی است که عمل دیدن بر اساس میل و اراده ی فاعل است اما از طرف مفعول نیست .

Meet برای زمانی است که عمل دیدن بر اساس میل و اراده ی فاعل است و مفعول هم تمایل به ملاقات دارد .

I see/ visit / meet  Mr.Jasone  everyday