انگلیسی مثل آب خوردن

دوست دارم كه...فلان كار رو بكنم/ مايلم كه.... فلان فكر رو بكنم
.
.
بهترين راه براي بيان چنين جملاتي استفاده از ساختار زير است:
I would like to + verb
Verb : يه فعل
.
توجه داشته باشيد:
I'd like = I would like
.
.
مثالز:
I would like to answer that question.
مايلم كه اون سوال رو جواب بدم
.
I would like to explain myself.
مايلم كه خودم رو ابراز كنم
.
I would like to invite you over.
دوست دارم كه دعوتت كنم
.
I would like to practice.
مايلم كه تمرين كنم
.
I would like to become a doctor.
ميخوام دكتر بشم
.
I would like to see you more often.
مايلم كه بيشتر ببينمت
.
I would like to thank you.
مايلم كه از شما تشكر كنمو
.
I would like to learn about animals.
دوست دارم در مورد حيوانات ياد بگيرم
.
I would like to meet the Admin
دوست دارم ادمين رو ملاقت كنم