انگلیسی مثل آب خوردن

چند وقت يكبار فلان كار رو ميكني؟؟؟؟  
.
تو انگليسي براي پرسيدن چنين سوالاتي از 
How often do you + Verb
استفاده ميشه.
.
How often do you exercise?
چند وقت يكبار تمرين ميكني؟
.
How often do you change your password?
چند وقت يكبار پسوردت رو عوض ميكني؟
.
How often do you help out at school?
چند وقت يكبار در مدرسه كمك ميكني؟
.
How often do you listen to your MP3 player?
چند وقت يكبار به ام پي ثري پليير ات گوش ميدي؟
.
How often do you need to go to the dentist?
چند وقت يكبار نيازه كه بري دندانپزشك؟
.
How often do you receive your magazine in the mail?
چند وقت يكبار مجله ات رو از طريق پست دريافت ميكني؟
.
How often do you report to your supervisor?
چند وقت يكبار به بالادستي ات گزارش ميدي؟
.
How often do you stretch before working out?
چند وقت يكبار قبل از ورزش؛ حركات كششي ميكني؟
.
How often do you talk to your parents?
چند وقت يكبار با والدين ات حرف ميزني؟
.
How often do you travel?
چند وقت يكبار ميري مسافرت؟