انگلیسی مثل آب خوردن

everyone / anyone / anybody / everybody / any one
.
.
'everyone' یا 'everybody' 
یعنی همه
مثال:
Everyone/everybody is Here
همه اینجا هستند

------------------------------.
'Anyone' or 'anybody' 
برای اشاره به یک نفر و یا چند نفر از بین یک گروه استفاده میشه
.
Has anyone/anyone got a better example? 
کسی/کسانی ایده ی بهتری نداره/ندارند؟
.
Has anyone seen my wallet?
کسی/کسانی کیف پول منو ندیده/ ندیده اند؟
.
------------------------------
Any one
اشاره به یک نفر شناخته نشده داره
.
If any one of your friends knows, please tell them to keep quiet.
اگر کسی از بین دوستان شما میدونه بهش بگید که ساکت بمونه
------------------------------
نکته:
قوانین بالا برای Nobody/ No one هم صدق میکنه
.