انگلیسی مثل آب خوردن

ليست حرف هاي اضافه تك بخشي در انگليسي
.
.
aboard
از روی / از روي
about
در حدود
above
در بالاي
absent
غایب
across
در میان
after
پس از
against
در برابر
along
همراه
alongside
در کنار
amid
در میان
among
در میان
around
در اطراف
as
مانند
aside
گذشته از
at
در
athwart
از طرفی بطرف دیگر
atop
در بالای
barring
بجز
before
قبل از
behind
پشت سر
below
در زیر
beneath
در زیر
beside
در کنار
besides
در کنار
between
میان
betwixt
در میان
beyond
خارج از
but
اما
by
توسط
circa
در حدود
concerning
در باره
despite
با وجود
down
پایین
during
در طی
except
جز
excluding
به استثنای
failing
شکست
following
ذیل
for
برای
from
از
given
داده
in
به
including
از جمله
inside
داخل
into
به
like
مانند
minus
منهای
near
نزدیک
next
بعد
notwithstanding
با وجود
of
از
off
خاموش
on
بر
onto
بر روی
opposite
مقابل
out
خارج
outside
خارج از
over
روی
pace
سرعت
past
گذشته
per
در هر
plus
بعلاوه
pro
طرفدار
qua
بطوریکه
regarding
راجع به
round
گرد
save
صرفه جویی
since
پس از
than
نسبت به
through
از طریق
throughout
سراسر
till
تا
times
بار
to
به
toward
نسبت به
towards
طرف
under
تحت
underneath
در زیر
unlike
برخلاف
until
تا
up
بالا
upon
بر
via
از طریق
with
با
within
در داخل
without
بدون
worth
با ارزش
.