انگلیسی مثل آب خوردن

حرف هاي اضافه چند بخشي در انگليسي

 

according to
بر طبق
ahead of
پیش از
as of
از
as per
به عنوان در
as regards
با توجه به اینکه
aside from
بعلاوه
because of
به دلیل
close to
نزدیک به
due to
بعلت
except for
به جز
far from
دور از
in to
به
inside of
داخل
instead of
بجای
near to
نزدیک به
next to
در کنار
on to
به
out from
از
out of
از
outside of
در خارج از
owing to
بعلت
prior to
مقدم بر
pursuant to
مطابق
regardless of
بدون در نظر گرفتن
subsequent to
پس از آن به
thanks to
با تشکر
that of
که از
--------------------------------
حرف هاي اضافه سه بخشي
--------------------------------
as far as
تا آنجا که
as well as
و نیز
by means of
با استفاده از
in accordance with
مطابق با
in addition to
علاوه بر
in case of
در صورت
in front of
در مقابل
in lieu of
بجای
in place of
در محل
in point of
در نقطه
in spite of
با وجود
on account of
در حساب از
on behalf of
از طرف
on top of
در بالای
with regard to
با توجه به
with respect to
با توجه به