انگلیسی مثل آب خوردن

کاربرد جامع و استفاده از  would در انگلیسی
🎾
کاربرد اول: درخواست مودبانه
مثال:👇
Would you please close the door?
میشه لطفا" در رو ببندی؟
.
Would you please complete this assignment for Tuesday?
میشه لطفا" این سند رو برای سه شنبه تکمیل کنی؟
.
🎾
کاربرد دوم would : 👇
سوال از کسی در مورد انجام کاری
مثال:
Would you help me revise for the chemistry exam?
میشه برای مرور امتحان شیمی کمکم کنی.
.
Sure. I would be happy to help you review for it.
حتما، خوشحال میشم بیتونم کمکت کنم که مرورش کنی
.
🎾
کاربرد سوم would : 👇
عادت همیشگی در زمان گذشته
.
مثال:
When I was in elementary school, we would sing every afternoon, and I would sing as loudly as I could.
.وقتی من مدرسه ابتدایی بودم هر روز بعد از ظهر (آواز)میخوندیم و من به بلندی ایی که میتونستم میخوندم.
🎾
کاربرد چهارم would : 👇
گذشته will در نقل قول غیر مستقیم
.
مثال:
Tim says, “I’ll see you later”.
تیم میگه: بعدا" می بینمتون.
Tim said he would see us later.
تیم گفت: بعدا" ما را خواهد دید
.
🎾
کاربرد پنجم would 👇
نتیجه شرط
مثالز:👇
شرطی نوع دوم
If I were rich, I would take a long vacation.
اگه پولدار بودم، یه مسافرت طولانی میرفتم
.
If I won the lottery, I would travel the world.
اگه لاتاری رو ببرم؛ کل دنیا رو سفر خواهم کرد
.
شرطی نوع سوم👇
If I had had enough money, I would have taken a long vacation.
اگه پول به اندازه ی کافی داشتم یه مسافرت طولانی میرفتم
.
If I had worked harder, I would have passed the test.
اگر سخت تر کار میکردم؛ تست رو پاس میکردم
.
🎾
کاربرد ششم would👇
تجسم موقعیت های غیر واقعی:
مثالز:👇
I would love to visit New York.
دوست دارم نیویورک رو ببینم
.
She would like to be professional footballer.
او دوست داره که یه فوتبالیت حرفه ای باشه
.
We would go, but we are too busy.
باید بریم؛ اما سرمون شلوغه
.
🎾
کاربرد هفتم would منفی👇
سر باز زدن از انجام کاری:
مثال:👇
I asked him if I could borrow his car, but he wouldn't lend it to me.
من ازش خواستم که اگه میتونم ماشینش رو قرض بگیرم،
اما او ماشینش را به من قرض نداد.
.
خب، خسته نباشید.😊
امیدواریم مفید بوده باشه. / سپاس که هستید. 🙏