انگلیسی مثل آب خوردن

تفاوت بین See و Watch و Look
.
این سه فعل در نگاه اول هم معنی اند که البته اصلا اینطور نیست و در مورد کاربردشان باید دقت کرد.
.


تفاوت بین See و Watch و Look.
نگاه کردن [Look]
To look at something for a reason, with an intention.
نظر افکندن به چیزی به دلیل خاص به منظور و مقصود خاصی.
.
مثال:
Look at that strange man.
به آن مرد غریبه نگاه کن.
Look at the pictures I took on holiday.
به آن عکس که من در تعطیلات گرفته‌ام نگاه کن.
.
.
دیدن [See]
To see something that comes into our sight that we weren't looking for.
دیدن اتفاقی و گذر چیزی از جلوی چشم که به آن توجه زیادی نداشتیم.
.
مثال:
Did you see that bird? I wasn’t looking for it, it just appeared.
آن پرنده را دیدی؟ نگاه نمیکردم (انتظارش را نداشتم) یک دفعه ظاهر شد.
I saw you driving to work today.
امروز تو را در حال رانندگی به محل کار (اتفاقی) دیدم.
.
.
تماشا کردن [Watch]
To look at something carefully, usually at something which is moving.
با دقت نگاه کردن و نظاره کردن به چیزی که معمولا در حال حرکت است.

مثال:
the TV doesn’t move, but you watch the moving images carefully.
تلویزیون حرکت نمیکند اما تو تصاویر متحرک را با دقت تماشا میکنی.
Watch here you are going! You almost stepped on my foot!
اینجا را تماشا کن چه‌کار کردی! از روی پای من رد شدی!