انگلیسی مثل آب خوردن

دونوع مصدر داریم : ساده و کامل
.
مصدر ساده مربوط به حال یا آینده است و بعد از اون قسمت اول فعل میاد
مصدر کامل مربوط به گذشته و بعد از اون فعل به صورت
Have + past participle 
میاد
-------------------------------
may و might :
.
a. مصدر ساده : یعنی کار مورد نظر ممکن است در آینده انجام شود
He may/might come here tomorrow
.
b. مصدر کامل : یعنی کار مورد نظر ممکن است در گذشته انجام شده باشد
he may/might have come here yesterday
-------------------------------
could :
a. مصدر ساده : بیان گر توانایی کلی در گذشته یا تقاضا و خواهش برای حال و آینده
.
b.مصدر کامل : یعنی کار مورد نظر میتوانست در گذشته انجام شود و تواناییش وجود داشته اما انجام نشده است
she could have invited me (but she didn't
-------------------------------
دو کاربرد مشترک could و might :

1. گاهی could دقیقا مانند might عمل میکند.......یعنی وقتی با مصدر کامل ترکیب میشود بیان گر عملیست که ممکن است انجام شده باشد
she is not at school, she could/might have gone home
.
2. و گاهی در حالت مصدر کامل هر دو بیانگر کاری هستند که احتمال و امکان وقوع آن در گذشته بوده اما رخ نداده است
he is lucky. he could/ might have broken his arm when he felt off the bicycle
.
-------------------------------
should :
,
a. مصدر ساده : یعنی کار مورد نظر باید (لازم است) در حال یا آینده انجام شود
she should go there
.
b. یعنی کار مورد نظر لازم بوده (میبایست) در گذشته انجام شود اما انجام نشده است
she should have gone to school (but she didn't
.توجه :
should have p.p = ought to have p.p
.
-------------------------------
must :
.
a. مصدر ساده : خودش دو حالت داره:
1. اجبار (باید) ..................منفیش میشه must not
2. استنتاج (لابد)...................منفیش میشه can't
.
b. مصدر کامل : فقط معنای استنتاجی (لابد) میدهد: must have p.p..............منفیش میشه can't/couldn't have p.p
.
توجه : برای بیان اجبار در گذشته فقط میتوان از had to همراه مصدر ساده استفاده کرد

-------------------------------
نکته مهم: مصدر ساده استمراری به صورت be + Verb + ing ساخته میشود و بیان گر عملی است که در حال یا آینده به صورت استمراری انجام میشود
مصدر کامل استمراری به صورت have + been + verb + ing ساخته میشود و بیان گر عملیست که در گذشته به صورت استمراری انجام میشده است.
.
خوش باشید 
.
---------------------------------
دوستان:
برای بی نیازی از استاد و کلاس زبان
بسته جامع انگلیسی مثل آب خوردن
تحویل درب منزل و پرداخت به مامور پست
اطلاعات بیشتر و نمونه های رایگان در آدرس زیر:
http://goo.gl/9jNKnA
-----------------------------
همچنین:
مجموعه‌ آموزشی مکالمه مثل آب خوردن
براي يادگيري بر روي موبايل و تبلت و پي سي، فوق العاده است!
براي تقويت قواي شنيداري و صحبت كردن
از سطح مبتدي تا متوسط
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه رایگان در آدرس زیر:
http://goo.gl/UsOQtl