انگلیسی مثل آب خوردن

فرق بین ERROR and MISTAKE 
.
Error رخ میدهد /
 mistake ارتکاب میشود

.
mistake :
 معمولا مربوط به اشتباهات انسان است كه دارای دانش هستیم؛ اما مرتکب اشتباه میشویم.

.
error
 معمولا توسط ماشین و دستگاه رخ میدهد و در اثر استفاده انسان از دستگاه و ماشین/ رخداد غلط و اشتباه که معمولا بر اساس عدم آگاهی رخ میده

.
مثالز:
I made a mistake
من اشتباه کردم
.
You're making a mistake -- you'll regret this
داری اشتباه میکنی-- پشیمان خواهی شد
.
Don't feel bad, everyone makes mistakes
احساس بدی نداشته باش، همه مرتکب اشتباه می شوند
.
there were number of errors in his calculations
چند تا خطا در محاسباتش بود
.
I had some errors in my code
تو کد ام چند تا خطا داشتم / توجه که کد با یک ماشین تولید شده