انگلیسی مثل آب خوردن

 

نكته ايي در مو رد حرف اضافه on

معمولا و بيشتر وقتها (و نه هميشه) براي حاهايي كه داراي يك سطح (صاف) هستند و براي اشاره به آن سطح از حرف اضافه ي on استفاده ميشود.
مثالز:
On the Floor
On The Earth
On the Beach
On The Border
On the Boards
On the road