انگلیسی مثل آب خوردن

نکاتی در مورد some any no
.
some :
به معنی مقداری یا تعدادی صفت مقدار است و می تواند قبل از اسمهای قابل شمارش جـمع و همچنین قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بكار رود .
 .
I have some books.
I have some money.
Some اغلب در جمــلات مثبت بــكار می رود و معادل آن در جملات منفی و سـوالی كلمه ی any  به معنی هیچ یا اصــلأ است.
توضیح اینكه any همــانند some مـی تواند هم قبـل از اسمهای قابــل شمارش جمع و هم قبل از اسمهای غیر قابل شمارش بكار رود .
.
There are some pens on the table.
There are not any pens on the table.
Are there any pens on the table?
 
تذكر1 :
در جمـــلات منفی می توانیم تركیب not any را حذف كرده و بجای آنــــها كلمـه ی no را قـرار دهیم . no نیز همــانند some و any هم قبل از اسمهای قابــــل شمارش جمـع و هم قبــــل از اسمهای غیر قابل شمارش بكار می رود .
تذكر2 :
no در جملات مثبت بكار می رود ولی به جمله مفهوم منفی می بخشد .
.
There are not any pens on the table.
There are no pens on the table.
I did not drink any milk.
I drank no milk.
 .
یادآوری :كلمات مركبی كه با some – any و no ساخته می شوند نیزاز قوانین فوق پیروی می كنند.
somebody – someone – something
anybody – anyone – anything
nobody – no one – nothing
I see somebody in the library.
She didn't eat anything.
You will say nothing.