انگلیسی مثل آب خوردن

فرق و تفاوت بين Say , Tell , Speak , Talk
.
اين چهار تا فعل به نظر شبيه هم اند؛ اما با هم فرق دارند!
با توضيحات و مثالها اين تفاوت رو درك خواهيد كرد.
.
------------------
Say : بيان كردن / ابراز كردن
You say something
شما چيزي را بيان ميكنيد/ ابراز ميكنيد
.
مثالز:
Ramin said that he was tired
رامين بيان كرد كه خسته بود/است
.
Anthony says you have a new job
آنتوني ميگه/ بيان ميكنه، تو كار جديد گير آوردي
.
Tara said: I love you
تارا بيان كرد/ابراز كرد: دوستت دارم
------------------
Tell:فاش كردن / گفتن /دادن اطلاعات و آگاهي
To give information to a person
اطلاعات دادن به شخصي
.
Ramin told Jane that he was tired
رامين به جين گفت كه او خسته بود
.
Anthony tells me you have a new job
آنتوني به من ميگه تو كار جديد گير آورده ايي
.
Tara told John that she loved him
تارا به جان گفت كه او را دوست دارد/داشت
.
Tell me about the movie
به من در مورد فيلم بگو
.
I told you not to eat any cookies before dinner
بهت گفتم قبل از شام كوكي نخور
.
Please, tell me your name
لطفا اسمت رو به من بگو
------------------
Speak : سخن گفتن / حرف زدن
تلفظ: سپيك و نه به اشتباه: اِسپيك
speak with someone and speak to someone
با شخصي سخن گفتن و به شخصي حرف زدن/گفتن
.
مثالز:
I speak English
من انگليسي حرف ميزنم
.
Does Donna speak Italian?
آيا دوآنا ايتاليايي حرف ميزنه؟
.
I don’t speak Chinese
من چيني حرف نميزنم
-----------------------------------
Talk : حزف زدن بين دو نفر / گفتگو
مثالز:
We talked about my big project.
ما در مورد پروژه بزرگم حرف زديم
.
Let's talk about it
بيا در موردش حرف بزنيم
.
.
مثالهاي بيشتر با شما
.
بد نيست:
يه نگاهي به مجموعه هاي آموزشي انگليسي مثل آب خوردن
در سايت بياندازيد و تخفيف تابستاني رو از دست ندهيد
توضيحات بيشتر و دانلود نمونه ها
http://goo.gl/sTu6bA