انگلیسی مثل آب خوردن

فرق must و  have to

 

زمانی از must استفاده می کنیم که اجبار از ناحیه خودمان باشد

در حالیکه have to اجباری است که از طرف عوامل خارجی مانند اداره، ارتش و غیره برای ما به وجود می آید .

 

I must polish my boots once a week.

من هفته ای یک بار باید پوتین هایم را واکس بزنم . (این کاری است که خودم را ملزم به انجام آن می دانم)

 

If I join the army, I will have to polish my boots every day.

اگر به ارتش بروم مجبور خواهم بود هر روز پوتین هایم را واکس بزنم .

 

I have to be at the office at 8 o’clock every morning.

مجبور هستم هر روز ساعت 8 در اداره باشم . (اجبار از طرف اداره)