انگلیسی مثل آب خوردن

كاربرد و استفاده ا ز supposed to در انگليسي(something) is supposed to be (adjective)
گفته شده، اعتقاد بر اينه
يه چيز و يا پيش بيني ايي كه توسط ديگران بيان شده و شما شنيده ايد

مثلا هواشناس خبر هوا رو گفته و بعد شما ميخواي براي يكي ديگه نقل كني
ميگي:
It's supposed to clear up by Friday
به نظر مياد كه جمعه هوا صاف باشه

مثلا ميخواي از يه چيزي يه تعريف كوچولويي بكني
This one's supposed to be good
This one = اشاره به همون چيزه است
و يا
It is supposed to be the best restaurant in town
گفته ميشه/ اعتقاد بر اينه/ به نظر ميرسه/ كه اون بهترين رستوران توي شهر باشه
و يا
The new James Bond movie is supposed to be excellent
به نظر ميرسه كه فيلم جديد جيمز باند عالي باشه

يه استفاده ي ديگه از Supposed to
انتظار داشتن و توقع داشتن انجام و رخدادي؛ از شخصي و يا چيزي است
و تقريبا تو تيريپاي Should استفاده ميشه
در ترجمه هاي زير به جاي بايد ميتونيد بگيد انتظار ميره

مثالز:

I'm supposed to get to work by 8
از من انتظار ميره كه ساعت هشت سر كار باشم
من بايد ساعت هشت سر كار باشم

John is supposed to turn off all the lights when he leaves
جان بايد چراغها رو وقتي كه خواست بره خاموش كنه

I'm supposed to pay my rent on the first of the month
من بايد اجاره ام رو سر ماه بدم

It's not supposed to be here
من نبايد اينجا باشم/ انتظار نميره كه من اينجا باشم

You're supposed to keep that secret
بايد رازدار باشي

You're supposed to let me know when you leave
وقتي رفتي بايد منو در جريان بگذاري

You're supposed to stop when at a red light
بابد موقع چراغ قرمر بايستي

You're supposed to return the movies you rent on time
بايد فيلمي كه اجاره كردي رو برگردوني

You are supposed to remain calm
بايد آروم باشي

You are supposed to fasten your seat belt
بايد كمر بند ايمني رو ببندي

You are supposed to invite all your friends
بايد همه رفيقات رو دعوت كني

You are supposed to encourage one another
بايد همديگه رو تشويق كنيد

You are supposed to decide before next Thursday
بايد تا پنجشنبه ي آينده تصميمت رو بگيري