انگلیسی مثل آب خوردن

فهرست افعال بی قاعده (نامنظم)

در جدول زير مهمترين و رايجترين افعال بی‌قاعده به همراه معنی آنها آورده شده است. بديهی است تعداد افعال ياد شده بيشتر از اين مقدار است، اما چون يادگيری آنها برای زبان‌آموزان چندان الزامی نيست، از ذکر آنها خودداری شده است.

 

مصدر

گذشته ساده

اسم مفعول

معاني اصلی

arise

arose

arisen

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

awake

awoke

awoken

بيدار کردن، بيدار شدن

be

was, were

been

بودن، وجود داشتن

beat

beat

beaten

زدن، شکست دادن

become

became

become

شدن، درخور بودن

begin

began

begun

آغاز کردن، آغاز شدن

bend

bent

bent

خم کردن، خم شدن

bet

bet

bet

شرط بستن

bid

bid

bid

پيشنهاد دادن

bite

bit

bitten

گاز گرفتن

blow

blew

blown

دميدن، وزيدن

break

broke

broken

شکستن، قطع کردن

bring

brought

brought

آوردن، موجب شدن

broadcast

broadcast

broadcast

منتشر کردن، اشاعه دادن

build

built

built

ساختن، بنا کردن

burn

burned/burnt

burned/burnt

سوختن، سوزاندن

buy

bought

bought

خريدن

catch

caught

caught

گرفتن، بدست آوردن

choose

chose

chosen

انتخاب کردن، گزيدن

come

came

come

آمدن، رسيدن

cost

cost

cost

ارزيدن، ارزش داشتن

cut

cut

cut

بريدن، زدن، چيدن

deal dealt dealt معامله کردن، رفتار کردن

dig

dug

dug

کندن، حفر کردن، کاوش کردن

do

did

done

انجام دادن، (عمل) کردن

draw

drew

drawn

کشيدن، ترسيم کردن

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

خواب ديدن، رويا ديدن

drink

drank

drunk

آشاميدن

drive

drove

driven

راندن، بردن

eat

ate

eaten

خوردن

fall

fell

fallen

افتادن، پايين آمدن

feel

felt

felt

احساس کردن، لمس کردن

fight

fought

fought

جنگ کردن، نزاع کردن

find

found

found

پيدا کردن

fly

flew

flown

پرواز کردن

forget

forgot

forgotten

فراموش کردن

forgive

forgave

forgiven

بخشيدن، عفو کردن

freeze

froze

frozen

منجمد شدن، يخ بستن

get

got

gotten

گرفتن، بدست آوردن

give

gave

given

بخشيدن، دادن (به)

go

went

gone

رفتن، رهسپار شدن

grow

grew

grown

رشد کردن، بزرگ شدن، روئيدن

hang

hung

hung

آويختن، آويزان کردن، به دار آويختن

have

had

had

داشتن

hear

heard

heard

شنيدن

hide

hid

hidden

پنهان کردن، پنهان شدن

hit

hit

hit

زدن، خوردن به

hold

held

held

نگهداشتن، گرفتن

hurt

hurt

hurt

آزردن، آسيب زدن (به)

keep

kept

kept

نگاه داشتن، محافظت کردن

know

knew

known

دانستن

lay

laid

laid

گذاشتن، نهادن، نصب کردن

lead

led

led

رهبري کردن، بردن، هدايت کردن

learn

learned/learnt

learned/learn

آموختن، ياد گرفتن

leave

left

left

ترک کردن، واگذاردن

lend

lent

lent

وام دادن، قرض دادن

let

let

let

گذاشتن، اجازه دادن

lie

lay

lain

دراز کشيدن

lose

lost

lost

گم کردن، از دست دادن

make

made

made

درست کردن، ساختن

mean

meant

meant

معني دادن

meet

met

met

ملاقات کردن، مواجه شدن (با)

pay

paid

paid

پرداختن، پول (چيزي را) دادن

put

put

put

گذاشتن

read /ri:d/

read /red/

read /red/

خواندن

ride

rode

ridden

سوار شدن، سواري کردن

ring

rang

rung

زنگ زدن

rise

rose

risen

برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن

run

ran

run

دويدن، روان شدن، گريختن

say

said

said

گفتن

see

saw

seen

ديدن

sell

sold

sold

فروختن، به فروش رفتن

send

sent

sent

فرستادن

shoot

shot

shot تير يا گلوله زدن (به)، تيراندازي کردن

show

showed

showed/shown

نشان دادن

shut

shut

shut

بستن، بسته شدن

sing

sang

sung

(آواز) خواندن

sink

sank

sunk

غرق شدن

sit

sat

sat

نشستن، نشاندن

sleep

slept

slept

خوابيدن

speak

spoke

spoken

صحبت کردن، حرف زدن

spend

spent

spent

خرج کردن

stand

stood

stood

ايستادن، تحمل کردن

swim

swam

swum

شنا کردن

take

took

taken

گرفتن، بردن، خوردن برداشتن

teach

taught

taught

آموختن، ياد دادن

tear

tore

torn

پاره کردن، پاره شدن

tell

told

told

گفتن

think

thought

thought

فکر کردن، گمان کردن

throw

threw

thrown

پرت کردن، انداختن

understand

understood

understood

فهميدن

wake

woke

woken

بيدار کردن، بيدار شدن

wear

wore

worn

پوشيدن، بر تن داشتن

win

won

won

پيروز شدن، بردن

write

wrote

written

نوشتن