انگلیسی مثل آب خوردن

Don't give up your dream

I know you're going to make it ...

It may take time and hard work

You may become frustrated and at times you'll feel

like giving up

some times you may even wonder if it's really worth it

But I have confidence in you

and I know you'll make it , if you try.

Amanda Pierce

 

مبادا كه روياهايت را فرو گذاري

مي دانم , برآني كه كار به پايان بري

شايد زمان زيادي باشد و بسيار دشوار

شايد بفرسايي و بخواهي رها كني

گاه ترديد كني كه به اين همه مي ارزد؟

اما به تو ايمان دارم

و ندارم هيچ ترديدي

كه پيروز خواهي شد , اگر بكوشي

آماندا پيرس