انگلیسی مثل آب خوردن

اصطلاحات و عبارات رایج در انگلیسی

24/7   Twenty four seven
All the time
اين اصطلاح به معني هميشه و در همه حال مي باشد. منظور از 24 همان 24 ساعت شبانه روز و 7 همان 7 روز هفته مي باشد.

Jack watches TV 24/7 .
جك هميشه در حال تماشاي تلويزيون مي باشد

Average Joe
اين اصطلاح براي افراد عادي و معمولي كه مانند بقيه مي باشد استفاده مي شود.

That man is an average Joe, he likes soccer and hates to cook.
آن مرد يك آدم معمولي مانند بقيه مي باشد و فوتبال را دوست دارد و از آشپزي متنفر است.

All ears
Listening carefully
با دقت و حواس جمع گوش دادن  

I was all ears as he started telling the story.
وقتي او شروع به گفتن ماجرا كرد، من با دقت در حال گوش دادن بودم

All-nighter
شب بيداري -تمام شب را بيدار ماندن براي كاري مانند درس خواندن

A study or work session that goes through the night  
I pulled an all-nighter to study for my math exam.
من شب بيداري كشيدم تا براي امتحان رياضي بخوانم
*** توجه كنيد براي اين كلمه فعل pull استفاده مي شود

At the end of your rope
به آخر خط رسيدن

To be out of options or alternative courses of action; to be stuck in a bad situation.
I'm at the end of my rope -- I lost my job, my car died, and I don't have any money in the bank.
من به آخر خط رسيدم...شغلم را از دست دادم، ماشينم خراب شد و هيچ پولي در بانك ندارم.

Basket case
Crazy; hopelessly broken down
عقل خود را از دست دادن -بيچاره شدن-به درد نخوردن

The corporation was such a basket case that the owners had to shut it down.
شركت به قدري بدرد نخور بود كه صاحبانش مجبور شدند آن را تعطيل كنند.

Catch some Z's
To get some sleep, to nap
چرت زدن ،  خوابيدن

I think I'll stay home tonight and catch some z's.
فكر كنم امشب خانه بمانم و كمي بخوابم.

Cold feat
Loss of courage, fear
ترسيدن، دلهره داشتن

The investors got cold feet and called off the deal.
سرمايه داران ترسيدن و قرارداد را منتفي كردند.

Cut the deal
To make an agreement.
قرار دادن بستن

The investors cut the deal with that company
سرمايه داران با آن شركت قرارداد بستند

Dressed to kill
Wearing fashionable clothes
شيك پوشي

She is really dressed to kill, everybody is looking at her.
او واقعا شيك پوشيده است، همه به او نگاه مي كنند

Fall for
To develop intense feelings for someone
To be fooled/ To believe a false story
گول خوردن /عاشق كسي يا چيزي شدن

I fell for that advertisement
من گول آن تبليغات رو خوردم.

Five 'O clock shadow
Facial stubble
ته ريش مردها كه در ساعات آخر روز بيشتر مي شود/ ته ريش

Even though he shaves every morning, he gets a five 'O clock shadow by lunchtime
با اينكه او هر روز صبح اصلاح مي كند، باز تا زمان ناهار ته ريش دارد

Fuzz
The police
پليس

He was afraid the fuzz would catch him after he robbed that lady.
او مي ترسيد كه پليس او را كه از آن زن دزدي كرده بود دستگير كند

Go bananas
To lose control
To go crazy
به خاطر خشم كنترل خود را از دست دادن/ ديوانه شدن

Joe went bananas when he found out that he was not going to get a raise.
جو وقتي فهميد كه قرار نيست ترفيع بگيرد حسابي از كوره در رفت

Goner
Someone who is dead or is going to die soon, something that is ruined
كسي كه مرده و يا در حال مرگ مي باشد، خراب شدن

That website is a goner.
آن سايت بي مصرف است.

Grass
Marijuana, a plant that is smoked
ماري جوانا يا هر گياه مخدر ديگر

A lot of criminals love to smoke grass
خيلي از خلافكاران به كشيدن ماري جوانا علاقه دارند

Green thumb
Marijuana, a plant that is smoked
استعداد و توانايي براي باغباني و يا نگهداري از گياهان

Look at Tina's amazing garden, she sure has a green thumb.
باغچه فوق العاده تينا را ببين، او واقعا در باغباني مهارت دارد.

has-been
Someone who is no longer successful or popular
كسي كه ديگر مشهور نيست و يا در كار خود مهارت ندارد

He used to sing in that band, but now he's a has-been, working as a waiter.
او قبلا خواننده آن گروه موسيقي بود ولي الان ديگر مشهور نيست و به عنوان يك پيشخدمت كار ميكند

Have a screw loose
To be a little bit crazy or not acting normally
ديوانه بودن و يا نورمال و عادي رفتار نكردن

Ever since Jim's mother died, he has had a screw loose.
از وقتي كه مادر جيم فوت كرده، او كمي عقل خود را از دست داده است.

Hit the road
To leave, to go home
رفتن، راهي شدن، به خانه برگشتن

It's getting late, I should hit the road
ديگه دير شده است، بهتر است من به خانه برگردم

Hole in the wall
A small, simple place like a restaurant or a shop.
مكاني كوچك و يا مغازه اي ساده مانند مغازه هاي زيرپله اي

My favorite Italian restaurant is just a hole in the wall, but the food is excellent.
رستوران ايتاليايي مورد علاقه من جاي خيلي ساده اي است ولي غذايش عالي

Homey
A good friend
يك دوست خوب و صميمي

Jack is my homey, I've known him for over ten years
جك دوست صميمي من است، من او را بيش از ده سال است كه مي شناسم

Hype
Loud advertisement and promotion for something
سر و صدا و تبليغ زياد براي چيزي

The new movie is getting a lot of hype
فيلم جديد سر وصداي زيادي به پا كرده

In someone's hair
Constantly annoying and bothering someone
اذيت و آزار كردن

My little sister is always getting in my hair
خواهر كوچكم هميشه در حال اذيت كردن است

Jane Doe
A unidentified woman, a typical American woman
زني ناشناس، زني كه نمونه يك زن معمول آمريكايي مي باشد

The police found Jane Doe in the back of a car.
پليس يك زن ناشناس را پشت ماشيني پيدا كرد

Jump ship
To leave your job
كار و شغل خود را ول كردن

When the company announced that it is losing money, many of its employees jumped ship.
وقتي شركت اطلاع داد كه در حال از دست دادن پول است، بسياري از كارمندانش كار خود را ول كردند.

Junk food
Food that has no or little nutrition value.
غذاي حاضري و يا تنقلات

If  you want to lose wait, you need to stop eating junk food.
اگه مي خواهي وزن كم كني، بهتر  است از خوردن تنقلات صرف نظر كني.

know-it-all
A person who thinks they know everything
كسي كه فكر مي كند همه چيز را مي داند

Jane is a know-it-all.
جين فكر مي كند همه چيز را مي داند.

No-brainer
Something that is perfectly obvious, Very easy to do, requiring no or little effort
كاري ساده كه نياز به فكر و يا زمان ندارد، امري بديهي

Closing that store was a no-brainer, it did not have any profit
بستن آن مغازه امري بديهي بود چون هيچ سود نداشت

On cloud nine
To be extremely happy.
بسيار خوشحال و شاد بودن، از خوشحالي بال در آوردن

I was on could nine when I got the promotion
وقتي ترفيع گرفتم، حسابي خوشحال شده بود.