انگلیسی مثل آب خوردن

Ten Things That Are Hurting Your Brain
ده عملي که  به مغز شما صدمه مي زند
.
1. No Breakfast
1.نخوردن صبحانه
People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration.
كساني كه صبحانه نمي‌خورند قند خونشان به سطح پائينتري افت مي‌كند. اين امر باعث تامين نامناسب مواد غذائي براي مغز و در نتيجه افت فعاليت مغزي مي‌شود.
.
2 . Overeating
2. پرخوري
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power.
اين امر باعث تصلب شرائين (سختي ديواره رگهاي) مغز شده و منجر به كاهش قدرت ذهني مي‌شود.
.
3. Smoking
3- دخانيات
It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.
اين امر باعث كوچك شدن چند برابري مغز و منجر به آلزايمر مي‌شود.
.
4. High Sugar consumption
4. استفاده زياد قند و شكر
Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development.
استفاده زياد قند و شكر جذب پروتئين و مواد غذائي را متوقف مي‌كند و منجر به سوء تغذيه و احتمالا اختلال در رشد مغزي خواهد شد
.
5. Air Pollution
5. آلودگي هوا
The brain is the largest oxygen consumer in our body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency.
مغز بزرگترين مصرف كننده اكسيژن در بدن ماست. دميدن هواي آلوده باعث كاهش اكسيژن تاميني مغز شده و منجر به كاهش كارآيي مغز مي‌شود.
.
6 . Sleep Deprivation
6. كمبود خواب
Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells..
خواب به مغزمان اجازه استراحت مي‌دهد. دوره طولاني كاهش خواب منجر به شتاب گيري مرگ سلولهاي مغزي خواهد شد.
.
7. Head covered while sleeping
7. پوشاندن سر به هنگام خواب
Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects.
خوابيدن با سر پوشيده باعث افزايش تجمع دي اكسيد كربن و كاهش تجمع اكسيژن شده و منجر به تأثيرات مخرب مغزي خواهد شد.
.
8. Working your brain during illness
8.كار كشيدن از مغزتان در هنگام بيماري
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain.
كار سخت يا مطالعه در زمان بيماري ممكن است منجر به كاهش كارآئي مغز و در نتيجه صدمه مغزي شود
.
9. Lacking in stimulating thoughts
9.كاهش افكار مثبت
Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage.
فكر كردن بهترين راه براي تمرين دادن به مغزمان است. كاهش افكار مثبت مغزي ممكن است باعث كوچك شدن مغز شود.
.
10. Talking Rarely
10. كم حرفي
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain
مكالمات انتزاعي منجر به رشد كارآئي مغز خواهد شد.