انگلیسی مثل آب خوردن

10Great Benefits of Drinking Green Tea

10 مزاياي مهم نوشيدن چاي سبز1. It is used to treat multiple sclerosis.

1- از آن در درمان سفت شدگي چند گانه بافت ها استفاده مي شود.


2. It is used for treatment and prevention of cancer.

2- از آن در درمان و پيشگيري از سرطان استفاده مي شود.


3. It is used to stop Alzheimer’s and Parkinson’s diseases.

3- از آن در جلوگيري از بيماري هاي آلزايمر و پارکينسون استفاده مي شود.


4. It is used to raise the metabolism and increase fat oxidation.

4- از آن به منظور بالا بردن سوخت و ساز بدن و افزايش اکسيداسيون چربي استفاده مي شود.


5. It reduces the risk of heart diseases and heart attacks by reducing the risk of trombosis.

5. خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و حملات قلبي را کاهش مي دهد با کاهش خطر ابتلا به ترومبوز.


6. It reduces the risk of esophageal cancer.

6. خطر ابتلا به سرطان مري را کاهش مي دهد.


7. Drinking green tea inhibits the growth of certain cancer cells, reduces the level of cholesterol in blood, and improves the ratio of good cholesterol to bad cholesterol.

7. نوشيدن چاي سبز مانع از رشد برخي از سلول هاي سرطاني ، باعث کاهش سطح کلسترول در خون ، و باعث بهبود نسبت کلسترول خوب به کلسترول بد مي شود.
 

8. It is used to treat rheumatoid arthritis and cardiovascular diseases.

8. از آن در درمان آرتريت روماتوئيد و بيماري هاي قلبي و عروقي استفاده مي شود.


9. It is used to treat impaired immune function.

9. از آن در درمان اختلال عملکرد ايمني استفاده مي شود.


10. Some researches show that, drinking green tea regularly may help prevent tooth decay by killing the bacteria which causes the dental plaque.

10. برخي از تحقيقات نشان مي دهد که نوشيدن چاي سبز به طور منظم ممکن است با کشتن باکتري به پيشگيري از فساد و پوسيدگي دندان کمک کند که باعث بروز پلاک دندان است.