انگلیسی مثل آب خوردن

 

دعوت ها Invitations

 

 

- Would you like to have dinner with us on... ?

آیا میل داریید شام را با ما در ... صرف کنید ( بخورید ) ؟

 

- May I invite you for lunch ?

با اجازه شما را برای نهار دعوت می کنم ؟

 

- Can you come round for a drink this evening ?

آیا بعد از ظهر امروز برای صرف نوشیدنی تشریف می اورید ؟

 

- This is a party .

یک مهمانی هست .

 

- Are you coming ?

آیا می آیید ؟

 

 - That's very kind of you .

لطف دارید , محبت دارید .

 

- Great . I'd love to come .

عالیه . با کمال میل می آیم .

 

- What time shall we come ?

چه وقت باید بیاییم ؟

 

- May I bring a friend ?

ممکن است دوستی را همراه بیاورم ؟

 

 - I'm afraid we have got to leave ?

متآ سفم , ما باید بروییم .

 

- Next time you must come to visit us .

دفعه بعد شما باید به دیدن ما بیایید .

 

- Thanks for a lovely evening ?

متشکرم , بعد از ظهر خیلی خوبی بود .