انگلیسی مثل آب خوردن

ترجمه آهنگ مادر از سامی یوسف

 

Blessed is your face
رحمت است روی تو
Blessed is your name
رحمت است نام تو
My beloved
محبوب من
Blessed is your smile
رحمت است لبخند تو
Which makes my soul want to fly
كه باعث می شود روح من بخواهد به پرواز در آید
My beloved
محبوب من
All the nights
تمام شب ها
And all the times
و همیشه
That you cared for me
تو  مراقبم بودی
But I never realised it
ولی من هرگز نفهمیدم
And now its too late
والان خیلی دیره
Forgive me
ببخش مرا

Now Im alone filled with so much shame
اكنون لبریزم از شرمندگی
For all the years I caused you pain
برای تمام سالهایی كه باعث رنج تو شدم
If only I could sleep in your arms again
ای كاش می شد دوباره در آغوش تو می خوابیدم
Mother Im lost without you
مادر من بدون تو از دست می روم

You were the sun that brightened my day
تو نوری بودی كه روزم را روشن می كردی
Now whos going to wipe my tears away
اكنون چه كسی می خواهد اشك های مرا پاك كند
If only I knew what I know today
ای كاش می دونستم آنچه را كه امروز می دانم
Mother Im lost without you
مادر من بدون تو از دست می روم