انگلیسی مثل آب خوردن

شعر انگلیسی با ترجمه Hold fast to dreams

 

 

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow


رویاها را محکم بچسب،

که رویاها اگر بمیرند

زندگی پرنده ایست

شکسته بال و درمانده

رویاها را محکم بچسب

که رویاها وقتی نباشند

زندگی کشتزاری است بایر

برفپوش و یخزده.