انگلیسی مثل آب خوردن

MIDNIGHT SUNSHINE ترانه زيباي خورشید نیمه شب

 

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don't even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

You're my midnight sunshine lady

You're my guiding light

You're the brightest star I'll ever see

And though the day is dark and cloudy

I'm gonna be all right

When my midnight sunshine touches me

I don't think I ever told you

But every time I hold you

I feel safer than I ever felt before

And in the early morning

I feel your body warm

And before I open my eyes

You're what I'm reaching for..

 

از صبح زود می روم

تا آخر شب

معشوقه هایی دارم

که تو آنها را نمیشناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که در درونم است

دوست دارم به جایی گرم و امن بروم

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من

درخشان ترین ستاره هستی

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز رو به راه می شود

وقتی که خورشید درخشان نیمه شب مرا لمس کند

تا کنون نگفته ام

وقتی با تو هستم

بیشتر احساس آرامش می کنم

و صبح زود

تن گرمت را حس می کنم

پیش از آنکه چشم باز کنم

به طرف تو دست دراز می کنم..