انگلیسی مثل آب خوردن

 

چند جمله ي زيبا

What we are is God's gift to us and what we became is our gift to God..

آنچه که هستیم هدیه خدا به ما و آنچه که می شویم هدیه ما به خداست..

We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them..

نمی توانیم مشکلاتمان را با همان ذهنیتی که موقع خلق آنها داشتیم حل کنیم..

In three words I can sum up everything I've learned about life: It goes on..

(Robert Frost)

می توانم هر آنچه را در مورد زندگی آموخته ام در سه کلمه خلاصه کنم: زندگی ادامه دارد.. (رابرت فراست)

The eyes are traps of the devil..

چشمها دامهای شیطانند..