انگلیسی مثل آب خوردن

جملات زیبای انگلیسی با معنی فارسی

 

One song can spark a moment

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

One flower can wake the dream

یك گل میتواند بهار را بیاورد

One tree can start a forest

یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد

One bird can herald spring

یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

One smile begins a friendship

یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد

One handclasp lifts a soul

یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند

One star can guide a ship at sea

یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كند

One word can frame the goal

یك سخن می تواند چارچوب هدف را مشخص كند

One vote can change a nation

یك رای میتواند سرنوشت یك ملت را عوض كنند

One sunbeam lights a room

یك پرتو كوچك آفتاب میتواند اتاقی را روشن كند

One candle wipes out darkness

یك شمع میتواند تاریكی را از میان ببرد

One laugh will conquer gloom

یك خنده میتواند افسردگی را محو كند

One hope will raise our spirits

یك امید روحیه را بالا می برد

One touch can show you care

یك دست دادن نگرانی شما را مشخص میكند

One voice can speak with wisdom

یك سخن میتواند دانش شما را افزایش دهد

One heart can know what's true

یك قلب میتواند حقیقت را تشخیص دهد

One life can make a difference

یك زندگی میتواند متفاوت باشد

You see, it's up to you

 می بینید که تصمیم با شماست