انگلیسی مثل آب خوردن

 10 سوال خدا به زبان انگلیسی و فارسی  God's questions

 

1. God won't ask what kind of car you drove,

He'll ask how many people you drove who didn't have transportation.

 

1- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چه اتومبيلي سوار شده اي،

 

بلكه خواهد پرسيد كه چند نفر را كه وسيله نداشتند به مقصد رساندي...

 

2. God won't ask the square footage of your house,

He'll ask how many people you welcomed into your home.

 

2- خداوند از تو نخواهد پرسيد زير بناي خانه ات چند متر بود،

 

بلكه خواهد پرسيد كه چند نفر را در خانه ات خوش آمد گفتي...

 

3. God won't ask about the clothes you had in your closet,

He'll ask how many you helped to clothe.

 

3- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چه لباس هايي در كمد داشتي،

 

بلكه خواهد پرسيد كه به چند نفر لباس پوشاندي...

 

4. God won't ask what your highest salary was,

He'll ask if you compromised your character to obtain it.

 

4- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه بالاترين ميزان حقوق تو چقدر بوده است،

 

بلكه خواهد پرسید آيا سزاوار گرفتن آن هستي...

 

5. God won't ask what your job title was,

He'll ask if you performed your job to the best of your ability.

 

5- خداوند از تو نخواهد پرسيد عنوان و مقام شغلي تو چه بود،

 

بلكه از تو خواهد پرسيد آيا آن را به بهترين نحو انجام دادي...

 

6. God won't ask how many friends you had,

He'll ask how many people to whom you were a friend.

 

6- خداوند از تو نخواهد پرسيد چه تعداد دوست داشتي،

 

بلكه خواهد پرسيد براي چند نفر دوست و رفيق بودي...

 

7. God won't ask in what neighborhood you lived,

He'll ask how you treated your neighbors.

 

7- خداوند از تو نخواهد پرسيد در چه منطقه اي زندگي ميكني،

 

بلكه خواهد پرسيد چگونه با همسايگانت رفتار كردي...

 

8. God won't ask about the color of your skin,

He'll ask about the content of your character.

 

8- خداوند از تو نخواهد پرسيدكه پوستت به چه رنگ بوده است؟

 

بلكه خواهد پرسيد كه چگونه انساني بودي...

 

9. God won't ask how much did you make your business grow,

He’ll ask how much did you help others to grow.

 

9- خداوند از تو نخواهد پرسيد كه چقدر کسب و کارتان را رشد دادید،

 

بلكه خواهد پرسید چقدر به کسب و کار بقیه کمک کردید تا رشد کند...

10. God won't ask if you loved and worshipped him,

 

He’ll ask how much did you love and worship your parents,

 

10- خداوند از تو نخواهد پرسيد که آیا عاشق خدا بودید و وا را پرستیدید،

 

بلكه خواهد پرسيد چقدر عاشق والدینتان بودید و آنها را پرستیدید...