انگلیسی مثل آب خوردن

چهل عادت آدم های موفق Forty Habits of Successful People

 کرايگ هايپر؛ نويسنده، محقق، مقاله نويس، مجري راديو و تلويزيون و يک سخنران حرفه اي است. در 25 سال گذشته، او با کارهايش به عنوان يک کارشناس حرفه اي موفقيت در حوزه هاي شخصي و اجتماعي معرفي شده. هاپير يک سايت هم درباره سخنراني موثر دارد که در آن نوشته:

 

«من خواسته ام بخش هاي مهم کتاب هاي کمکي که تا به حال خوانده ام و تجربه هايي که در زندگي ام داشته ام را به صورت 40 نکته کليدي فشرده کنم و در اختيار ديگران بگذارم تا در هر زمان بتوانند آن را بخوانند. مطمئنا کتاب هايي که در سطح جهاني فروخته مي شوند و درباره خودياري هستند ممکن است براي بعضي ها قابل استفاده باشند ولي من مايلم چيزي بنويسم که براي همه مفيد واقع شود.» حالا اين شما و اين هم 40 توصيه کرايگ هايپر. بخوانيد و قضاوت کنيد.

 

1. They look for and find opportunities where others see nothing.

 

1) فرصت هايي را مي بينند و پيدا مي کنند که ديگران آنها را نمي بينند.

 

2. They find a lesson while others only see a problem.

 

 2) از مشکلات درس مي گيرند، در حالي که ديگران فقط مشکلات را مي بينند.

 

3. They are solution focused.

 

 3) روي راه حل ها تمرکز مي کنند.

 

4. They consciously and methodically create their own success, while others hope success will find them.

 

 4) هوشيارانه و روشمندانه موفقيت شان را مي سازند، در زماني که ديگران آرزو مي کنند موفقيت به سراغ شان آيد.

 

5. They are fearful like everyone else, but they are not controlled or limited by fear.

 

 5) مثل بقيه ترس هايي دارند ولي اجازه نمي دهند ترس آنها را کنترل و محدود کند.

 

6. They ask the right questions – the ones which put them in a productive, creative, positive mindset and emotional state.

 

 6) سوالات درستي از خود مي پرسند. سوال هايي که آنها را در مسير مثبت ذهني و روحي قرار مي دهد.

 

7. They rarely complain (waste of energy). All complaining does is put the complainer in a negative and unproductive state.

 

 7) به ندرت از چيزي شکايت مي کنند و انرژي شان را به خاطر آن از دست نمي دهند. همه چيزي که شکايت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسير منفي بافي و بي ثمر بودن است.

 

8. They don’t blame (what’s the point?). They take complete responsibility for their actions and outcomes (or lack thereof).

 

 8) سرزنش نمي کنند (واقعا فايده اش چيست؟) آنها مسووليت کارهايشان و نتايج کارهايشان را تماما به عهده مي گيرند.

 

9. While they are not necessarily more talented than the majority, they always find a way to maximise their potential. They get more out of themselves. They use what they have more effectively.

 

 9) وقتي ناچارند از ظرفيتي بيش از حد ظرفيت شان استفاده کنند هميشه راهي را براي بالا بردن ظرفيت شان پيدا مي کنند و بيشتر از ظرفيت شان از خود توقع دارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتري استفاده مي کنند.

 

10. They are busy, productive and proactive. While most are laying on the couch, planning, over-thinking, sitting on their hands and generally going around in circles, they are out there getting the job done.

 

 10) هميشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامي که اغلب افراد در حال استراحت هستند آنها برنامه ريزي مي کنند و فکر مي کنند تا وقتي که کارشان را انجام مي دهند استرس کمتري داشته باشند.

 

11. They align themselves with like-minded people. They understand the importance of being part of a team. They create win-win relationships.

 

 11) خودشان را با افرادي که با آنها هم فکر هستند متحد مي کنند. آنها اهميت و ارزش قسمتي از يک گروه بودن را مي دانند.

 

12. They are ambitious; they want amazing – and why shouldn’t they? They consciously choose to live their best life rather than spending it on auto-pilot.

 

 12) بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب مي کنند تا بهترين نوع زندگي را داشته باشند و نمي گذارند زندگي شان اتوماتيک وار سپري شود.

 

13. They have clarity and certainty about what they want (and don’t want) for their life. They actually visualise and plan their best reality while others are merely spectators of life.

 

 13) به وضوح و دقيقا مي دانند که چه چيزي در زندگي مي خواهند و چه نمي خواهند. آنها بهترين واقعيت را دقيقا براي خودشان مجسم و طراحي مي کنند به جاي اينکه صرفا تماشاگر زندگي باشند.

 

14. They innovate rather than imitate.

 

 14) بيشتر از آنکه تقليد کنند، نوآوري مي کنند.

 

15. They don’t procrastinate and they don’t spend their life waiting for the ‘right time’.

 

 15) در انجام کارهايشان امروز و فردا نمي کنند و زندگي شان را در انتظار رسيدن بهترين زمان براي انجام کاري از دست نمي دهند.

 

16. They are life-long learners. They constantly work at educating themselves, either formally (academically), informally (watching, listening, asking, reading, student of life) or experientially (doing, trying)… or all three.

 

 16) آنها دانش آموزان مدرسه زندگي هستند و همواره براي يادگيري روي خودشان کار مي کنند. آنها از راه هاي مختلفي مثل تحصيلات آموزشگاهي، ديدن و شنيدن، پرسيدن، خواندن و تجربه کردن ياد مي گيرند.

 

17. They are glass half full people – while still being practical and down-to-earth. They have an ability to find the good.

 

 17) هميشه نيمه پر ليوان را مي بينند و توانايي پيدا کردن راه درست را دارند.

 

18. They consistently do what they need to do, irrespective of how they are feeling on a given day. They don’t spend their life stopping and starting.

 

 18) دقيقا مي دانند که چه کاري بايد انجام دهند و زندگي شان را با از شاخه اي به شاخه اي ديگر پريدن از دست نمي دهند.

 

19. They take calculated risks – financial, emotional, professional, psychological.

 

 19) ريسک هاي حساب شده اي انجام مي دهند؛ ريسک هاي مالي، احساسي و شغلي.

 

20. They deal with problems and challenges quickly and effectively, they don’t put their head in the sand. They face their challenges and use them to improve themselves.

 

 20) با مشکلات و چالش هايي که برايشان پيش مي آيد سريع و تاثيرگذار روبه رو مي شوند و هيچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زير برف نمي کنند. با چالش ها روبه رو مي شوند و از آنها براي پيشرفت خودشان بهره مي برند.

 

21. They don’t believe in, or wait for fate, destiny, chance or luck to determine or shape their future. They believe in, and are committed to actively and consciously creating their own best life.

 

 21) منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمي مانند تا آينده شان را رقم بزند. آنها بر اين باورند که با تعهد و تلاش و فعاليت، بهترين زندگي را براي خودشان مي سازند.

 

22. While many people are reactive, they are proactive. They take action before they have to.

 

 22) وقتي بيشتر مردم کاري نمي کنند؛ آنها مشغول فعاليت هستند. آنها قبل از اينکه مجبور به کاري بشوند، عمل مي کنند.

 

23. They are more effective than most at managing their emotions. They feel like we all do but they are not slaves to their emotions.

 

 23) بيشتر از افراد معمولي روي احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتي را دارند که ما داريم ولي هيچ گاه برده احساسات شان نمي شوند.

 

24. They are good communicators and they consciously work at it.

 

 24) ارتباط گرهاي خوبي هستند و روي رابطه ها کار مي کنند.

 

25. They have a plan for their life and they work methodically at turning that plan into a reality. Their life is not a clumsy series of unplanned events and outcomes.

 

 25) براي زندگي شان برنامه دارند و سعي مي کنند برنامه شان را عملي کنند. زندگي آنها از کارهاي برنامه ريزي نشده و نتايج اتفاقي عاري است.

 

26. While many people are pleasure junkies and avoid pain and discomfort at all costs, successful people understand the value and benefits of working through the tough stuff that most would avoid.

 

 26) در زماني که بيشتر مردم به هر قيمتي مي خواهند از رنج کشيدن و بودن در شرايط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرايط سخت را مي فهمند.

 

27. They have identified their core values (what is important to them) and they do their best to live a life which is reflective of those values.

 

 27) ارزش هاي زندگي شان معلوم است و زندگي شان را روي همان ارزش ها بنا مي کنند.

 

28. They have balance. While they may be financially successful, they know that the terms money and success are not interchangeable. They understand that people who are successful on a financial level only, are not successful at all. Unfortunately we live in a society which teaches that money equals success. Like many other things, money is a tool. It’s certainly not a bad thing but ultimately, it’s just another resource. Unfortunately, too many people worship it.

 

 28) تعادل دارند. وقتي از لحاظ مالي موفق هستند، مي دانند که پول و موفقيت مترادف نيستند. آنها مي دانند افرادي که فقط از نظر مالي در سطح مطلوبي قرار دارند، موفق نيستند. اين در حالي است که خيلي ها خيال مي کنند پول همان موفقيت است. ولي آنها دريافته اند که پول هم مثل بقيه چيزها يک وسيله است براي دستيابي به موفقيت.

 

29. They understand the importance of discipline and self-control. They are strong. They are happy to take the road less travelled.

 

 29) اهميت کنترل داشتن روي خود را درک کرده اند. آنها قوي هستند و از اينکه راهي را مي روند که کمتر کسي مي تواند برود، شاد مي شوند.

 

30. They are secure. They do not derive their sense of worth of self from what they own, who they know, where they live or what they look like.

 

 30) از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشي از اينکه کجا زندگي مي کنند و چه دارند و چه طور به نظر مي رسند، توجهي ندارند.

 

31. They are generous and kind. They take pleasure in helping others achieve.

 

 31) دست و دل باز و مهربان هستند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا به خواسته هايشان برسند خوشحال مي شوند.

 

32. They are humble and they are happy to admit mistakes and to apologise. They are confident in their ability, but not arrogant. They are happy to learn from others. They are happy to make others look good rather than seek their own personal glory.

 

 32) متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالي مي پذيرند و به راحتي عذرخواهي مي کنند. آنها از توانايي هايشان خاطر جمع هستند ولي به آن مغرور نمي شوند. آنها خوشحال مي شوند که از ديگران بياموزند و از اينکه به ديگران کمک مي کنند تا خوب به نظر برسند بيشتر از کسب افتخارات شخصي شان لذت مي برند.

 

33. They are adaptable and embrace change, while the majority are creatures of comfort and habit. They are comfortable with, and embrace, the new and the unfamiliar.

 

 33) انعطاف پذير هستند و تغيير را غنيمت مي شمارند. وقتي وضعيتي پيش مي آيد که عادت ها و آسايش روزمره شان را بر هم مي زند از آن استقبال مي کنند و با آغوش باز وضعيت جديد و ناشناس را مي پذيرند.

 

34. They keep themselves in shape physically, not to be mistaken with training for the Olympics or being obsessed with their body. They understand the importance of being physically well. They are not all about looks, they are more concerned with function and health. Their body is not who they are, it’s where they live.

 

 34) هميشه سلامت جسماني خود شان را در وضعيت مطلوبي نگه مي دارند و مي دانند که بدنشان خانه اي است که در آن زندگي مي کنند و به همين خاطر، سلامت جسماني براي آنها خيلي مهم است.

 

 

35. They have a big engine. They work hard and are not lazy.

 

 35) موتور بزرگ و پرقدرتي دارند. سخت کار مي کنند و تنبلي نمي کنند.

 

36. They are open to, and more likely to act upon, feedback.

 

 36) هميشه منتظر بازتاب کارهايشان هستند.

 

37. They don’t hang out with toxic people.

 

 37) با افراد بدذات و غيرموجه نشست و برخاست نمي کنند.

 

38. They don’t invest time or emotional energy into things which they have no control of.

 

 38) وقت شان و انرژي شان را روي وضعيت هايي که از کنترل شان خارج است صرف نمي کنند.

 

39. They have an off switch. They know how to relax, enjoy what they have in their life and to have fun.

 

 39) کليد خاموش روشن دارند. مي دانند چگونه استراحت کنند و ريلکس شوند. از زندگي شان لذت مي برند و سرگرم مي شوند.

 

40. They practice what they preach. They don’t talk about the theory, they live the reality.

 

 40) آموخته هايشان را تمرين مي کنند. درباره تئوري هاي عجيب و غريب خيالبافي نمي کنند بلکه واقع بينانه زندگي مي کنند.