انگلیسی مثل آب خوردن

 

پسر يك شيخ عرب  An Arab Sheikh’s son in Berlin

 

An Arab Sheikh’s son goes to Germany to study.

A month later, he sends a letter to his dad saying:

“Berlin is wonderful, people are nice and I really like it here, but I’m a bit ashamed to arrive to school with my gold Mercedes when all my teachers travel by train.”

Sometime later he gets a letter from his dad with a ten million dollar check saying: “Stop embarrassing us! go and get yourself a train too!”

پسر يك شيخ عرب براي تحصيل به آلمان رفت. يك ماه بعد نامه اي به اين مضمون براي پدرش فرستاد:

«برلين فوق‏العاده است، مردمش خوب هستند و من واقعا اينجا را دوست دارم، ولي يك مقدار احساس شرم مي‏كنم كه با مرسدس طلاييم به مدرسه بروم در حالي كه تمام دبيرانم با ترن جابجا مي‏شوند.»

مدتي بعد نامه‏اي به اين شرح همراه با يك چك يك ميليون دلاري از پدرش برايش رسيد:

«بيش از اين ما را خجالت نده، تو هم برو و براي خودت يك ترن بگير!»