انگلیسی مثل آب خوردن

جملات عبارت ها و اصطلاحات کاربردی با لغت اساسی About در انگلیس

How about you?
در مورد تو/شما چطور؟/ نظر شما چیست؟

How about 12:45?
نظرت در مورد 12:45 چیست؟

It's about time.
حدود زمانش است

Jack is about forty.
جک حدود 40 سالش است

He is about my age.
او حدود سن من است/هم سن و سال من است

How about tomorrow?
نظرت در مورد فردا چیست؟

Mori is about my size.
موری هم سایز من است

I got up about five.
من حدود 5 بلند شدم

Don't worry about it.
در موردش نگران نباش/نگرانش نباش

Please think about it.
لطفا" در موردش فکر کن

She is about to leave.
او تقریبا"/دیگه می‌خواهد برود

How about a cup of tea?
نظرت در مورد یک فنجان چای چیست؟

They're about to leave.
آنها تقریبا"/دیگه می‌خواهند بروند

She was about to go out.
او تقریبا" داشت به بیرون میرفت

They are about to start.
آنها تقریبا" می‌خواهند شروع کنند

You're wrong about that.
تو در مورد آن اشتباه می‌کنی

How about going swimming?
نظرت در مورد به شنا رفتن چیست؟

How do you feel about it?
چه احساسی در مورد آن داری؟

I am about to leave here.
من تقریبا" دارم اینجا را ترک می‌کنم

I want to think about it.
من می‌خواهم در موردش فکر کنم

I'm crazy about football.
من دیوانه‌ی فوتبالم

I'm serious about my job.
من در مورد کارم جدی هستم

It's about time to start.
تقریبا" زمانش است که شروع کنیم

Julie has about 2,000 books.
جولی حدود 2000 کتاب دارد

What're you talking about?
شما داری در مورد چه حرف میزنی؟

Don't worry about the past.
در مورد گذشته نگران نباش

How about calling it a day?
نظرت چیه کار امروز را تمام کنیم؟

It's about time for dinner.
الان حدود تایم شام است

We are about to leave here.
ما تقریبا" داریم اینجا را ترک می‌کنیم

What about a glass of beer?
نظرت در مورد یک لیوان آبجو  چیست؟

What are you talking about?
داری در مورد چه حرف می‌زنی؟

What do you like about her?
چه چیزی در مورد او را دوست داری؟

I am not certain about that.
من در مورد آن مطمین نیستم

I have to think about it.
من باید در مورد فکر کنم

I'm worried about my weight.
من نگران وزنم هستم

Did Mori say anything about it?
آیا موری چیزی در مورد آن گفت؟

I don't care about your past.
من در مورد گذشته‌ی تو اهمیتی نمی‌دهم/برایم مهم نیست

It's about time we went back.
الان ما باید برگشته بودیم

Nancy told me about the meeting.
نانسی در مورد ملاقات به من گفت

Please do something about it.
لطفا" کاری در مورد آن بکنید

We'll be home at about 11:00.
ما حدود ساعت 11 خانه خواهیم بود

Be careful about what you eat.
مراقب آنچه که می‌خوری باش

Tara complained about the noise.
تارا در مورد صدا گلایه/شکلایت کرد

Are you quite certain about it?
آیا شما واقعا" در مورد آن مطمئنید؟

Do you have any ideas about it?
آیا شما هیچ ایده‌ایی در مورد آن دارید؟

Mori told me about it in private.
موری در مورد آن خصوصی به من گفت

I asked Mori about his new book.
من از موری در مورد کتاب جدیدش پرسیدم

I want to talk to Julie about it.
من می‌خواهم با جولی در مورد آن صحبت کنم

Let me tell you about the case.
اجازه دهید من در مورد موضوع به شما بگویم

We talked about various topics.
ما در مورد موضوعات جدی صحبت کردیم

You'll forget about me someday.
تو روزی مرا فراموش خواهی کرد

How about another piece of cake?
نظرت در مورد یک تکه دیگر کیک چیست؟

How do you feel about the issue?
در مورد مساله چه حسی داری؟

I am thinking about my children.
من دارم در مورد بچه‌هایم فکر می‌کنم

You do not know anything about love
تو هیچ چیز از عشق نمی‌دانی