انگلیسی مثل آب خوردن

 

متن انگلیسی و ترجمه فارسی شعر (آهنگ) پایانی فیلم تایتانیک

 

 
Every night in my dreams, I see you, I feel you 
هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساست می کنم
That is how I know you go on
آن طور است که مي دانم تو چنين می مانی
Far across the distance and spaces between us
فراتر از فاصله و فضاهای بين ما
You have come to show you go on
آماده ای که به من نشان دهی که چنين می مانی
Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هر جایی که هستی
I believe that the heart does go on
باور می کنم قلب همینطور خواهد ماند
Once more you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی
And you're here in my heart
و در قلبم جای مي گيری
And my heart will go on and on
و قلبم همينطور خواهد ماند
Love can touch us one time and last for a lifetime
عشق مي تواند يکبار رخ دهد و برای يک عمر باقی بماند
And never let go till we're gone
و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد
Love was when I loved you
عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم
One true time I hold too
يک زمان واقعی، من تو را داشتم
In my life we'll always go on
در زندگي من، ما هميشه چنين خواهيم ماند
Near, far, wherever you are
نزدیک، دور، هرجایی که هستی
I believe that the heart does go on
من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید
Once more you open the door
یک بار دیگر در را باز می کنی
And you're here in my heart
و در قلبم جای مي گيری
And my heart will go on and on
من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید
You're here, There's nothing I fear
تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم
And I know that my heart will go on
و مي دانم که قلبم چنين باقی خواهد ماند
We'll stay forever this way
ما هميشه چنين می مانيم
You are safe in my heart
تو در قلب من در پناه خواهی بود
And my heart will go on and on...

و قلب من برای تو خواهد تپید و خواهد تپید..