انگلیسی مثل آب خوردن

سوء استفاده كردن در انگليسي / استفاده بد كردن
.
اشتراك كنيد روي صفحه تون براي مرور دوباره خودتون 
--------------------------
بيان سوء استفاده كردن با استفاده از فعل Misuse
.
Misuse : 
.
مثالز:
Do not misuse your time
از وقتت سوء استفاده نكن
.
he was found guilty of misusing public funds
او به خاطر سوء استفاده از بودجه مجرم شناخته شد
.
نكته:
توجه داشته باشيد كه از اين فعل براي استفاده نادرست از چيزي هم استفاده ميشه.
مثال:
drugs of such potency that their misuse can have dire consequences
.
سوء استفاده از شخصي با Misuse
مثال:
we felt that we had been deceived and misused
ما احساس كرديم كه اغوا و مورد سوء استفاده قرار گرفته ايم
.
She was the first one of his many masters that had not beaten or misused him
او اولين استادي بود كه از او سوء استفاده نكردم و او را تنبيه نكرد
.
There is a group of guards that have been misusing me
يك گروهي از نگهبانان هستند كه مرا مورد سوء استفاده قرار داده اند
----------------------------
بيان سوء استفاده كردن با استفاده از take advantage of
.
كه در مكالمه ها قشنگتره و بيشتر براي فريفتن شخصي؛ استفاده از موقعيت و ضعف شخصي ديگر استفاده ميشه؛ 
.
مثالز:
she took advantage of his absence to meet her lover
خانمه از غيبت آقاهه براي ملاقات با عاشق اش سوء استفاده كرد.
بوي خيانت مياد :))))
.
I knew that you wouldn't take advantage of me! I trusted you
ميدونستم كه نميخواستي از من سوء استفاده كني؛ من بهت اعتماد داشتم
.
Please don't take advantage of me
لطفا" از من سوء استفاده نكن (فريب نده)
.
--------------------
نكته:
هرچند براي استفاده حريصانه در جهت مثبت از چيزي هم استفاده ميشه.
.
Try to take advantage of every opportunity that comes your way
سعي كن از هر موقعيتي كه جلوي راهت مياد استفاده كني
.
Please take advantage of the consultant while he is here in the office
لطفا از موقعيت حضور مشاور در مدتي كه ايشان در دفتر هستند استفاده كنيد
.
.
نكته:
توجه داشته باشيد؛ كه Abuse بيشتر براي آزار جنسي و سوء استفاده جنسي استفاده ميشه
.

بسه ديگه؛ انگشتام درد گرفت؛ همينو داشته باشيد فعلا" 
مثال هم بزنيد و يا رو نويسي از مثالهاي بالا.
.
.
دوستان؛ تخفيف تابستاني براي 
تهيه مجموعه هاي آموزشي رو از دست ندهيد!
اطلاعات بيشتر و دانلود نمونه ها:
http://goo.gl/sTu6bA
------------------------------------
كتاب عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی
كتابي بي نظير براي اولين بار در دنيا
نزديك به9000عبارت و جمله و اصطلاح انگليسي همراه با معني فارسي
توضيحات بيشتر: 
http://goo.gl/n4kmWj