انگلیسی مثل آب خوردن

وقتي كه از So به عنوان نتيجه گيري/بنابر اين استفاده ميكنيم
بايد بعدر از So كاما بگذاريم:
مثال:
I was not feeling well. So, I decided to consult a doctor