انگلیسی مثل آب خوردن

چند تا عبارت انگلیسی همراه با تلفظ و ترجمه
 
Got it!
گرفتم!
 
I know
می دانم
 
Get out!
برو بیرون! /پیاده شو!
 
Go away!
برو بیرون! / گم شو!
 
Hurry up
عجله کن!
 
Terrific!
فوق العاده
 
How's Tom?
تام حالش چطوره؟
 
I'm sorry
من متاسفم
 
It's true
درست است
 
Of course
البته
 
What's up?
چه خبر؟
 
I hear you
صدایت را می شنوم
 
I'm hungry!
من گرسنه ام
 
Time flies
زمان مثل برق می‌گذرد
 
Don't shout
داد نزن!
 
Don't worry
نگران نباش
 
How are you?
حال شما چطوره؟
 
I forgot it
فراموشش کردم
 
It's Monday
امروز دوشنبه است
 
We are late
دیر کردیم
 
Are you busy?
آيا سرت شلوغ است؟
 
Come with me
با من بیا
 
I understand
مي‌فهمم
 
I'm so happy
من بسیار خوشحالم
 
It's my book
این کتاب من است
 
It's snowing
دارد برف می بارد
 
My eyes hurt
چشمانم آسیب دیدند
 
Take it easy
آسان بگیر / سخت نگير
 
What is love?
عشق چیست؟
 
Are you alone?
آیا تنها هستی؟
 
Do I know him?
آیا او را می شناسم؟
 
Don't watch TV
تلويزیون را تماشا نکن
 
Happy New Year!
سال نو مبارک
 
He came by car
او با ماشین آمد
 
He seems tired
او خسته به نظر می رسد
 
He worked hard
خیلی سخت کار می کرد
 
I have nothing
من چیزی ندارم
 
I'll treat you
من از تو مراقبت خواهم کرد