انگلیسی مثل آب خوردن

موزيكي از Cheryl Cole به نام Parachute

 

I don't tell anyone about

the way you hold my hand

به هیچکس نمیگم که

چطور دستم رو می گرفتی

 

I don't tell anyone about the

things that we have planned

به هیچکس نمیگم که چه

 نقشه هایی که نکشید ه بودیم

 

I won't tell anybody

به هیچکس نمیگم

 

Won't tell anybody

به هیچکس نمیگم

 

They want to push me down

اونا میخوان حسادت کنن

 

They want to see you fall (down)

اونا میخوان سقوطت رو ببینن

 

Won't tell anybody how

you turn my world around

به هیچکس نمیگم که

چطور دنیای منو تغییر دادی

 

I won't tell anyone how your voice

is my favorite sound

به هیچکس نمیگم که صدای

تو نواي  مورد علاقه منه

 

Won't tell anybody

به هیچکس نمیگم

 

Won't tell anybody

به هیچکس نمیگم

 

They want to see us fall

اونا میخوان سقوط مارو ببینن

 

They want to see us fall (down)

اونا میخوان سقوط مارو ببینن

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری

 

Don't believe the things you

tell yourself so late night and

چیزایی که نمیشه شب به

خودت دروغ گقتی رو باور نکن

 

You are your own worst enemy

تو بدترین دشمن خودتی

 

You'll never win the fight

تو هیچوقت این جنگ رو نمیبری

 

Just hold on to me

پس به من محکم بچسب

 

I'll hold on to you

منم به تو میچسبم

 

It's you and me up

against the world

من و تو در برابر کل دنیا می ایستیم

 

It's you and me

من و تو

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم اگه بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم اگه بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری

 

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I won't fall out of,

I won't fall out of love

 

من از عشق سقوط نمی کنم

I won't fall out of,

 

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I won't fall out of,

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I'll fall into you

بر تو سقوط می کنم

 

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I won't fall out of,

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I won't fall out of,

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I won't fall out of,

I won't fall out of love

من از عشق سقوط نمی کنم

 

I'll fall into you

بر تو سقوط می کنم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

Baby, if I've got you

عزیزم کاش بهت برسم

 

I don't need a parachute

به چتر نجات نیازی ندارم

 

You're gonna catch me

تو منو میگیری

 

You're gonna catch if I fall

Down, down, down

اگه سقوط کنم تو منو میگیری