انگلیسی مثل آب خوردن

موزيكي از Céline Dion به نام Loved Me Back to Life
.
I was walking dead, stuck inside my head
من یه مرده ی متحرک بودم، گرفتار شده در ذهنم
I couldn't get out, turn the lights down
نمیتونستم بیرون بیام، چراغ ها رو خاموش کن
The voices inside were so loud
صدای درونم خیلی بلند بود
Need a jump-start, gotta turn it up
به یک شروع جهشی نیاز دارم، باید روشنش کنم
I couldn't feel, I wish that I could disappear
نمیتونستم احساس کنم، آرزو میکردم که میتونستم ناپدید بشم
The voices inside were so real
صدای درونم خیلی واقعی بود
But you stood by my side
اما تو کنارم ایستاده بودی
Night after night, night after night
شب پشت شب، شب پشت شب
You loved me back to life, life
انقدر دوستم داشتی که من احیاء شدم
From the coma, the wait is over
از اغماء بیرون اومدم، انتظار تموم شد
You loved me back to life, life
انقدر دوستم داشتی که من به زندگی برگشتم
From the coma, we're lovers again tonight
از اغماء برگشتم، ما امشب دوباره عاشقیم
Back to life, back to life,
back to life, back to life, yeah
احیاء شدم، احیاء شدم، زنده شدم، به زندگی برگشتم، آره
Woke me up, one touch,
and I felt my heart
با یه لمس بیدارم کردی و من قلبمو احساس کردم
Loved me back to life,
back to life, but I died
انقدر دوستم داشتی که احیاء شدم،
به زندگی برگشتم، اما مردم
The voices inside were so quiet
صدای درونم خیلی ساکت بود
But you stood by my side
اما تو کنارم ایستاده بودی
Night after night, night after night
شب پشت شب، شب پشت شب
You loved me back to life, life
انقدر دوستم داشت که به زندگی برگشتم، به زندگی
From the coma, the wait is over
از اغماء بیرون اومدم، انتظار به پایان رسیده
You loved me back to life, life
انقدر دوستم داشت که به زندگی برگشتم، به زندگی
From the coma, we're lovers again tonight
از اغماء برگشتم، ما امشب دوباره عاشقیم
Strong hand, thick skin, and an open heart
یک دست قوی، پوست ضخیم و یک قلب باز (یا قلب روشن)
You saw through the pain,
saw through the marks
از طریق درد، علائمش رو دیدم
You never gave up on me, ohhhh
تو هیچوقت من رو رها نكردي
From the coma, the wait is over...
از اغماء بیرون اومدم، انتظار به پایان رسیده
From the coma,
we're lovers again tonight...
از اغماء برگشتم، ما امشب دوباره عاشقیم
Back to life, back to life,
back to life, back to life,
احیاء شدم، احیاء شدم، زنده شدم، به زندگی برگشتم
Back to life, back to life,
back to life, back to life,
yeah..
احیاء شدم، احیاء شدم، زنده شدم، به زندگی برگشتم، آره