انگلیسی مثل آب خوردن

 چند جمله و عبارت انگلیسی متداول و كاربردی همراه با تلفظ

 

He began to shout.
او شروع به فریاد کشیدن کرد.
.
How was your test?
امتحانت، چطور بود؟
.
I forgot his name.
نام او را فراموش کردم.
.
I hit the jackpot.
اصطلاح به معني: من پول زیادی برنده شدم.
.
I owe you my life.
من زندگیم را به شما مدیون هستم.
.
I'm bad at sports.
من در ورزش کارکشته نیستم.
در ورزش خوب نيستم
.
Insure it, please.
این را بیمه کن،لطفا./ بيمه اش كنيد لطفا"
.
She drives me mad.
او مرا دیوانه می کند.
.
She married young.
او در سن پایین ازدواج کرد.
.
Tell me the truth.
به من حقیقت را بگو.
.
The doorbell rang.
زنگ در به صدا درآمد.
.
This book is mine.
این کتاب مال من است.
.
Tom scored a goal.
تام گل زد.
.
Tom was terrified.
تام وحشت‌زده بود.
.
What is your name?
اسم شما چیست؟
.
When was she born?
او کی متولد شده است؟
.
Who made the doll?
چه کسی عروسک را درست کرده است؟
.
Come along with us.
بیا با ما برویم./ بیا با ما.
.
He closed the door.
او در را بست.
.
I didn't forget it.
من آن را فراموش نکردم.
.
I got my shoes wet.
کفش‌هایم را خیس کردم.
.
I have my own room.
من اتاق مختص خود دارم.
.
I jog twice a week.
من هفته ای دو بار پیاده روی می کنم.
Jog=پياده روي سريع
.
I know your father.
من پدرت را می شناسم.