انگلیسی مثل آب خوردن

موزیکی فوق العاده از جیمز بلانت Always Hate me زیرنویس فارسی

 

Always Hate Me
By: James Blunt
ترجمه و زیر نویس: انگلیسی مثل آب خوردن
.
Oh God it hurt,
the moment that I saw you,
With someone else,
the one that you belong to.
آه خدا، درد داشت
وقتی که تو رو با یکی دیگه دیدم
اونکه مال همون بودی
.
I never thought
I’d drown in my shallow heart.
هیچ وقت فکر نمیکردم
که توی این دل کم عمقم غرق بشم
.
I’d like to say the things I never used to,
But come today they won’t ever be useful.
می‌خوام چیزهایی که هیچوقت نمیگفتم رو بگم
اما الان دیگه به درد نمیخوره
.
I’ve never learnt
to use my shallow heart.
هیچوقت یاد نگرفتم از این
قلب کوچک/ کم عمقم استفاده کنم
.
I, I, I never meant to hurt you.
من، من، من
هیچوقت نمیخواستم به تو صدمه بزنم
.
It’s just something I do.
این فقط کاریه که میکنم
.
I guess
it’s not a good excuse.
گمان نمی‌کنم
بهانه‌ی خوبی باشه
.
And she will always hate me.
و او همواره از من متنفر خواهد بود
.
No matter what I say
مهم نیست من چی بگم
.
And there is no mistaking
the love is gone.
و اشتباهی نشده
عشق پرید/ رفت / تموم شد
.
Yeah, she will always hate me
آره، او همواره از من متنفر خواهد بود
.
She said:
“you’ve lost me, baby!”
او بهم گفت
عزیزم، تو دیگه منو از دست دادی
.
No matter what I say
the love is gone
مهم نیست چی میگم
عشق دیگه رفته
.
Looking back
I guess I’m holding onto
به گذشته که نگاه میکنم
فکر کنم، مراقب بودم از دست ات ندم
.
The good we had
but I know that it’s wrong to
اوضاع خوبی داشتیم
اما می‌دونم که اون هم اشتباهه
.
Cause in the end
she is never
gonna hold my heart
چون آخرش هم
او دل منو نگه نمیداره
.
And now she knows
she doesn’t want know me.
و او حالا میدونه که
نمیخواد منو بفهمه/بشناسه
.
I’m not supposed to be
the one who’s lonely
من به عنوان فردی
که تنهاست قلمداد نمیشم
.
I never thought that she could
have a cold, cold heart
هیچوقت فکر نمیکردم که
میتونه چنین قلب سردی داشته باشه
.
I, I, I
I never meant to hurt you.
من، من ، من
من هرگز نمیخواستم
به تو صدمه بزنم
.
It’s just something I do.
این فقط کاریه که میکنم
.
I guess it’s not
a good excuse
فکر میکنم
بهانه/عذر خوبه نباشه