انگلیسی مثل آب خوردن

بیست و یک لغت برای توصیف چیزهای فوق العاده
.
در انگلیسی چند تا صفت/لغت داریم که برای توصیف چیزی بسیار خوب و عالی خیلی استفاده میشوند و خیلی هم به درد بخور اند که یاد بگیرید. اگر هم بلدین که مرور میشه براتون.
در نوشتار عامیانه و رسمی هم میتونید ازشون استفاده کنید.
.
Great
عالی/ خیلی خوب
.
Fantastic
خيالى ،خارق العاده
.
Wonderful
شگرف ،شگفت اور،شگفت انگيز،شگفت ،عجيب
.
Splendid
باشکوه ،باجلال ،عالى
.
Excellent
عالی
.
Amazing
متحير کننده ،شگفت انگيز
.
Incredible
باور نکردنى ،غيرقابل قبول ،افسانه اى
.
Awesome : فقط عامیانه!!!
خیلی پر ابهت/ خفن/ عالی
.
The best
بهترین
.
The best of the best
بهترین بهترینها
.
Impressive
موثر،برانگيزنده احساسات ،گيرا، پر ابهت
.
Breathtaking
نفس گیر
.
Marvellous
حيرت اور،عجيب ،جالب
.
Unbelievable
غیر قابل باور
.
Remarkable
قابل توجه ،عالى ،جالب توجه
.
Astonishing
حيرت انگيز
.
Extraordinary
فوق العاده ،غيرعادى ،شگفت اور
.
Fascinating
فريبنده ،دلکش ،سحراميز
.
Mind blowing
حيرت انگيز
.
Unimaginable
غیر قابل تصور
.
Magnificent
باشکوه ،مجلل ،عالى
.
Tremendous
مقدار زياد،شگرف ،ترسناک ،مهيب ،فاحش ،عجيب ،عظيم